การส่งงานอีกครั้ง

ตามที่ได้ตั้งค่าไว้ นักเรียนจะสามารถส่งงานได้เพียงหนเดียว และไม่สามารถส่งอีกครั้งได้

หากทางเลือกนี้ได้ถูกเลือกเอาไว้ นักเรียนจะสามารถส่งงานได้มากกว่าหนึ่งชิ้นสำหรับหัวข้อนั้น นี่อาจจะมีผลดี

หากอาจารย์มีความต้องการที่จะสนับสนุนให้นักเรียนผลิตผลงานที่ดียิ่งขึ้น โดยกระบวนการที่อนุญาติให้นักเรียนส่งซ้ำได้

การแบ่งงานที่ถูกส่งเข้ามา จะเป็นไปตามจำนวนการประเมินที่งานชิ้นนั้นได้รับ ซึ่งหมายความว่างานที่ถูกส่งเข้ามาใหม่ จะมีโอกาสน้อยมากที่จะถูกคัดเลือกเพื่อนำไปให้นักเรียนคนอื่นประเมิน แต่ถ้าหากว่านักเรียนได้ทำการส่งฉบับแก้ไขโดยทิ้งเวลาห่างจากฉบับที่ถูกส่งไปก่อนไม่นาน จะมีความเป็นไปได้เท่าเทียมกันที่ทุกฉบับของนักเรียนคนนั้นจะได้รับการประเมิน งานชนิดนี้ไม่ได้ให้สิทธิการถูกแจกก่อนแก่งานที่เข้ามาล่าสุด

เมื่อทำการคำนวณคะแนนปลายภาค ฉบับที่ได้คะแนนสูงสุดจะถูกนำมาใช้ ในที่นี้ คะแนนสูงสุดหมายถึงคะแนนรวมจากอาจารย์ และนักเรียนที่เป็นคนประเมิน หากมีข้อมูล

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

Untitled-2