หลักการส่งเสริมการเกษตร (AGEXT)
(AGEXT)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

คำอธิบายรายวิชา
แก้มแดง....ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการส่งเสริมการเกษตรหลักการและเทคนิคการส่งเสริมทางการเกษตร การวางโครงการ การดำเนินงานและการประสานงาน วิธีการส่งเสริมการเกษตรแบบต่าง ๆ สื่อโสตทัศน์เพื่อการส่งเสริมการเกษตรการประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการส่งเสริมการเกษตร

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2