วิชางานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 #update
(2103-2105)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยวิธีเส้นขนาน เส้นรัศมี และเส้นสามเหลี่ยม การอ่านแบบ การออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ การถอดแบบคำนวณ วัสดุ ประมาณราคา ความปลอดภัยในการทำงานผลิตภัณฑ์ กำหนดขั้นตอนการทำงาน เลือกและกำหนดเทคนิควิธีการ ผลิต การขึ้นรูป การประกอบงาน การเขียนรายงาน การทำงาน งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นที่เขียนด้วยวิธีเส้นขนาน รัศมี และเส้นสามเหลี่ยม งานผลิตภัณฑ์โลหะ งานโครงสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตามหลักความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2