เทคโนโลยีปิโตรเลียม
(31242101)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของปิโตรเลียม การกำเนิดของปิโตรเลียม
การสำรวจ การขุดเจาะ การผลิตปิโตรเลียม ทั้งแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบ คุณสมบัติทางเคมีและทางฟิสิกส์ของปิโตรเลียม องค์ประกอบ โครงสร้างและการจำแนกประเภทของปิโตรเลียม กระบวนการกลั่นและการแยกน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติ การปรับปรุงคุณภาพและการเพิ่มคุณค่าของปิโตรเลียม
การจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
คุณสมบัติและประโยชน์การใช้งานของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแต่ละชนิด
การกำหนดคุณภาพในการใช้งานผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่เหมาะสม
สอดคล้องในด้านเศรษฐศาสตร์ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
วิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตามมาตรฐาน ASTM หรือ IP และปฏิบัติการทดสอบทางเคมีและทางฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ตามวิธีมาตรฐาน ASTM หรือ IP

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2