วิชาดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน รหัส 2502-2003
(2502-2003)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

         เพื่อให้รู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณธาตุอาหารพืชที่จำเป็น ลักษณะของดิน ความเหมาะสมของดิน สำหรับการปลูกพืชแต่ละชนิดความเป็นกรดเป็นด่างของดินพร้อมกับคำแนะนำถึงชนิดและปริมาณของปุ๋ยที่จะต้องนำมาใช้กับพืช รวมทั้งชนิดและ  ปริมาณของวัสดุที่ใช้สกัดความเป็น กรด-ด่างของดิน     ซึ่งจะช่วยให้การปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต และรายได้ของผู้ทำการเกษตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2