การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านสถิติเพื่อการวิจัย
(St002)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยและดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเอ็กเซล 2003 และ 2007 จำนวน 23 ไฟล์

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2