วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัส 2001-0008
(2001-0008)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวคล้อม แหล่งกำเนิดของพลังงานและสิ่งแวคล้อม ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวคล้อมกับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวคล้อม ผลกระทบและการป้องกันแก้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กฏหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2