การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
(3204-2202)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสอน วางระบบการสร้าง Site Map, กราฟิก โฮมเพจ เว็บเพจ การใช้งานโปรแกรมกราฟิก Macromedia Flash, PhotoShop, 3D การใช้งานโปรแกรมช่วยสร้างโฮมเพจ Dreamweaver, FrontPage, Namo WebEditor

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2