การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ รหัส2501-2204
(2501-2204)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ตลาดและการวางแผนการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ โรงเพาะฟักและอุปกรณ์ การคัดเลือกพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการเลี้ยงดู การผสมพันธุ์ การอนุบาล การจัดการผลผลิตและจัดจำหน่าย การจดบันทึกงานฟาร์มและทำบัญชี การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2