การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (2501-2110)
(soilless)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกพืชไม่ใช้ ดิน ระบบการปลูกพืชไม่ใช้ดิน วัสดุที่ใช้ปลูกพืชไม่ใช้ดิน การเพาะเมล็ด การขยายพันธุ์ การเตรียมโต๊ะปลูก แปลงปลูก การย้ายกล้า การจัดการธาตุอาหารพืชไม่ใช้ดิน วางแผนและดำเนินการผลิต แก้ไขและพัฒนาการผลิตพืชไม่ใช้ดิน การป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืชโดยชีววีธี การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการจัดจำหน่าย การบันทึกข้อมูล ทำบัญชี และรายงานผลการผลิตพืชไม่ใช้ดิน

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2