อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1
(Industrial)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1
       ศึกษาโครงสร้างหลักการทำงานและคุณลักษณะของอุปกรณ์ควบคุมการเปิด –ปิดวงจร อุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์ ที่มีผลจากความร้อน แสง เสียง แรง กล ความชื้น ก๊าซ ควัน และการประยุกต์ใช้งานร่วม กับอุปกรณ์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2