บัญชีเบื้องต้น 1 รหัส 2201-1002
(2201-1002)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษาความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูล การบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ สมการบัญชีและงบดุล การวิเคราะห์รายการค้า การจดบัญทึกรายการค้า ตามหลักบัญชีคู่ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ 6 ช่อง การปิดบัญชี งบการเงิน และสรุปวงจรบัญชี

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2