คณิตศาสตร์ประยุกต์1 (2000-1501)
(2000-1501)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน เซต การดำเนินการของเซต แผนภาพแทนเซต (Venn – Euler Diagram) การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2