วิทยาศาสตร์ 4 (3000-1423)
(วิทย์)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


ปก

ความรู้ทั่วไปและหลักการทำงานของ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ประเภทให้ความร้อนและแสงสว่าง พลังงาน เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ พืช และผลิตภัณฑ์จากพืช จุลชีววิทยาทางอาหาร การเจริญและการควบคุมจุลินทรีย์ การเน่าเสียและการเก็บรักษาอาหาร วัตถุเจือปน และสารปนเปื้อนในอาหาร การแปรรูปผลผลิต และ สารเคมีที่พบในชีวิตประจำวันและในสำนักงาน

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2