จิตรกรรมหุ่นนิ่ง#update#
(2301-2110)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษา เกี่ยวกับ หลักการจิตรกรรมหุ่นนิ่ง รูปทรงที่มีลักษณะโครงสร้างเรียบง่ายและซับซ้อน ด้วย เทคนิคดินสอสี และสีน้ำ ปฏิบัติการเขียนภาพหุ่นนิ่ง รูปทรงที่มีลักษณะโครงสร้างเรียบง่ายและซับซ้อนด้วยเทคนิค ดินสอสีและสีน้ำ

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2