การโปรแกรมเว็บ 1 รหัส3901-2009
(3901-2009)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษาและปฏิบัติ Introduction to HTML, HTML tags, Forms and Frames, Variables, Data types and operators, Scripting Languages, Java Script Fundamentals, Objects and Event handling, Dynamic HTML(DHTML) Style Sheet and Layers.

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2