เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัส2100-1001
(2100-1001)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบํารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิตการกําหนดขนาดของมิติมาตราส่วน หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสามมิติ ภาพสเกตซ์ ภาพตัดและสัญลักษณะเบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2