ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ รหัส3404-2204
(3404-2204)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เทคนิคการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การบรรจุภัณฑ์ และการจัดจำหน่าย

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2