วิชา MS-WORD 2007
 

      เอกสารเป็นชนิด PDF    
  ปก      
  สารบัญ     
  บทที่1โปรแกรม Microsoft Office 2007
    ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007
    ชุดโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007
    มีอะไรใหม่ในระบบ Microsoft Office 2007  
    โปรแกรมสำนักงานทั่วไป
    วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2007
    การเปิดใช้งานเริ่มแรก
    เปิดใช้งานบนอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์
    ฉันจะเปิดใช้งานในภายหลังได้อย่างไร
  บทที่2พื้นฐานการใช้โปรแกรม Microsoft Word
    ความหมายของการประมวลผลคำ
    คุณลักษณะของโปรแกรมประมวลผลคำที่ดี
    ประโยชน์ของโปรแกรมประมวลผลคำ
    มีอะไรใหม่ใน Microsoft Office Word 2007
    การสร้างเอกสารใหม่ในไมโครซอฟต์เวิร์ดอย่างรวดเร็ว
    พื้นฐานการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
    การจัดการไฟล์เอกสาร
  บทที่3การพิมพ์งาน และการแก้ไขเอกสาร
    พื้นฐานของการใช้แป้นพิมพ์ดีดและการใช้เมาส์
    การตั้งค่าหน้ากระดาษ
    การพิมพ์งานเอกสารและการใช้รูปแบบ
    การแก้ไขเอกสารและการพิมพ์งานอัตโนมัติ
  บทที่4การตกแต่งเอกสาร
    การแทรกงานตกแต่งในเอกสาร
    การแทรกรูปวาด รูปภาพ และวัตถุในเอกสาร
  บทที่5การพิมพ์งานตาราง และแผนภูมิ
    การแทรกตาราง
    การตกแต่งตาราง
    การใช้สูตรคำนวณ
    การใช้คุณสมบัติตาราง
    การแทรกแผนภูมิ
  บทที่6การพิมพ์จดหมายเวียน
    การพิมพ์จดหมายเวียน
    การพิมพ์ซองจดหมายเวียน
    การทำป้ายผนึก
    การพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
  บรรณานุกรม