วิชา MS-EXCEL 2007
 

      เอกสารเป็นชนิด PDF    
  ปก      
  สารบัญ     
  บทที่1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมตารางงาน
    ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ของ Excel 2007
    คุณลักษณะใหม่  
  บทที่2ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007
    การเรียกใช้โปรแกรม Excel 2007
    ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007
  บทที่3หลักการพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
    หลักการพื้นฐานและการใช้งานใน Excel 2007
    การจัดการแผ่นงาน 
    การตกแต่งตารางงานในแผ่นงาน
  บทที่4การคำนวณโดยการใช้สูตร และแทรกฟังก์ชัน
    การคำนวณโดยใช้การพิมพ์สูตรทางคณิตศาสตร์
    การคำนวณโดยการใช้สูตรสำเร็จจากการแทรกฟังก์ชัน
    การคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
  บทที่5การจัดการฐานข้อมูลและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น
    ลักษณะของฐานข้อมูล (Database)
    การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในขณะป้อนข้อมูล
    การจัดการฐานข้อมูล
    การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น
  บทที่6การแทรกแผนภูมิ
    การสร้างแผนภูมิ (Chart) อย่างง่าย
    การใช้เครื่องมือแผนภูมิ
    การสร้างแผนภูมิขั้นสูง
  บรรณานุกรม