วิชาสถิติ (3000-1524)

Home 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

จากผลงานวิจัย.."การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยสอนวิชาสถิติ เพื่อสร้างโจทย์ฝึกทักษะและแบบทดสอบ"

ทุนวิจัยจาก..สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พัฒนาโดย..ครูศักดิ์สิทธิ์  วัชรารัตน์/กันยายน 2553

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
saksit2500@gmail.com, saksit2500@hotmail.com, saksit2500@yahoo.com


...ปกหน้า...บทคัดย่อ...สรุปงานวิจัย...ภาคผนวก ก ผู้เชี่ยวชาญ...ภาคผนวก ข เครื่องมือ...

ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้นวัตกรรม...ภาคผนวก ง นวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยสอนวิชาสถิติ (1)  นวัตกรรม(2) ...

ภาคผนวก จ คุณภาพโปรแกรม...ภาคผนวก ฉ ผลการวิเคราะห์...ประวัติผู้วิจัย...

งานวิจัย...บนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP  (ลิขสิทธิ์ )

และโปรแกรม Microsoft Excel 2007 (ลิขสิทธิ์) แล้วบันทึกเป็น Microsoft Excel 2007 และ 2003

ไฟล์ประเมินการใช้และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติ

 

  ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมที่นี่ !!   

ชื่อไฟล์ Excel สถิติ ขนาดไฟล์ (KB) ประเภทไฟล์ Excel รุ่น...
01CentralTendencyTscore
การวัดค่ากลาง การวัดการกระจายของข้อมูล และคะแนนมาตรฐานที 1,661 97-2003/xls
01CentralTendencyTscore

"

605 2007-2010/xlsm
02DiscreteVar
ตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง 171 97-2003/xls
02DiscreteVar

"

109 2007-2010/xlsx
03ContinuousVar
ตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 1,060 97-2003/xls
03ContinuousVar

"

929 2007-2010/xlsx
04MeanEstimation
การประมาณค่าเฉลี่ย 555 97-2003/xls
04MeanEstimation

"

367 2007-2010/xlsx
05RatioEstimation
การประมาณค่าสัดส่วน 282 97-2003/xls
05RatioEstimation

"

171 2007-2010/xlsx
06VarianceEstimation
การประมาณค่าความแปรปรวน 197 97-2003/xls
06VarianceEstimation

"

129 2007-2010/xlsx
07TestMean
การทดสอบค่าเฉลี่ย 543 97-2003/xls
07TestMean

"

344 2007-2010/xlsx
08TestRatio
การทดสอบสัดส่วน 294 97-2003/xls
08TestRatio

"

217 2007-2010/xlsx
09TestVariance
การวิเคราะห์ความแปรปรวน 249 97-2003/xls
09TestVariance

"

205 2007-2010/xlsx
10Chi1way
การทดสอบไคสแควร์ทางเดียว 114 97-2003/xls
10Chi1way

"

69 2007-2010/xlsx
11Chi2way
การทดสอบไคสแควร์สองทาง 183 97-2003/xls
11Chi2way

"

98 2007-2010/xlsx
12SimpleRegressionCorrelation
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสหสัมพันธ์ 671 97-2003/xls
12SimpleRegressionCorrelation

"

247 2007-2010/xlsx