การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จำนวนข้อมูล 10,000 ตัวอย่าง

จากผลงานวิจัย.."การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา" พัฒนาโดย..ครูศักดิ์สิทธิ์  วัชรารัตน์/กันยายน 2552
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติ
โปรดให้คำติชมและข้อเสนอแนะได้ที่..
saksit2500@gmail.com, saksit2500@hotmail.com, saksit2500@yahoo.com

  ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมที่นี่ !!   

ไฟล์สถิติเอ็กเซลรุ่น 2007-2010 ขนาดไฟล์ (KB)
  1.การวิเคราะห์ข้อมูลแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ 62,563
  2.การวิเคราะห์ข้อมูลแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale)  4 ระดับ 62,527
  3.การวิเคราะห์ข้อมูลแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale)  5 ระดับ 63,735
  4.การทดสอบค่าเฉลี่ย 1 ประชากร/ตัวอย่าง 514
  5.การทดสอบค่าเฉลี่ย 2 ประชากร/ตัวอย่างแบบไม่เป็นอิสระหรือจับคู่ 1,062
  6.การทดสอบค่าเฉลี่ย 2 ประชากร/ตัวอย่างแบบเป็นอิสระกัน 1,875
  7.การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 1,769
  8.การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง 27,867
  9.การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย 1,391
  10.การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุตัวแปรอิสระ 2 ตัว 2,544
  11.การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุตัวแปรอิสระ 3 ตัว 3,681
  12.การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุตัวแปรอิสระ 4 ตัว 5,233

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง...

       ตัวอย่างไฟล์เวิร์ดเขียนการ์ตูนด้วยโปรแกรม Flash by Alan Becker