การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

"ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา"

พัฒนาโดย..ครูศักดิ์สิทธิ์  วัชรารัตน์/สิงหาคม 2552

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
saksit2500@gmail.com,saksit2500@hotmail.com,saksit2500@yahoo.com

จากผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์  วัชรารัตน์..กันยายน 2552

...ปกหน้า...บทคัดย่อ...กิตติกรรมประกาศ...คำนำ...บทความสรุปงานวิจัย...ภาคผนวก ก ผู้เชี่ยวชาญ...ภาคผนวกข เครื่องมือ...

ภาคผนวก ค คุณภาพโปรแกรม...ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะห์...ภาคผนวกจ การเผยแพร่...ภาคผนวก ฉ ประวัติผู้วิจัย...


การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

โดยใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP  (ลิขสิทธิ์)

และโปรแกรม Microsoft Excel 2007 (ลิขสิทธิ์) แล้วบันทึกเป็น Microsoft Excel 2007 และ 2003

ไฟล์ประเมินการใช้และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติ

ไฟล์ต้นฉบับ 2003 ความจุ บีบอัด ความจุ 2007 ความจุ บีบอัด ความจุ
1.วิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง 195 KB 168 KB

138 KB 131 KB
2.วิเคราะห์ ioc 405 KB 367 KB 178 KB 137 KB
3.วิเคราะห์E1E2 592 KB 541 KB 285 KB 228 KB
4.วิเคราะห์ข้อสอบ 35.3 MB 33.8 MB 32.3 MB 15.0 MB
5.วิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม 8.99 MB 8.68 MB 13.3 MB 7.95 MB
6.ตรวจข้อสอบ 17.0 MB 16.6 MB 12.4 MB 7.88 MB
7.ประเมินผลการเรียน 2.04 MB 1.86 MB 829 KB 682 KB
8.วิเคราะห์ความถี่ 207 KB 187 KB 102 KB 84.5 KB
9.วิเคราะห์ร้อยละ 49.5 KB 11.3 KB 142 KB 134 KB
10.วิเคราะห์แบบสอบถาม3ระดับ 4.15 MB 3.84 MB 6.23 MB 6.14 MB
11.วิเคราะห์แบบสอบถาม4ระดับ 4.14 MB 3.83 MB 6.22 MB 4.42 MB
12.วิเคราะห์แบบสอบถาม5ระดับ 4.13 MB 3.83 MB 6.22 MB 4.43 MB
13.t-test one sample 204 KB 176 KB 105 KB 93.7 KB
14.t-test paired 515 KB 463 KB 167 KB 153 KB
15.t-test independent 485 KB 429 KB 173 KB 117 KB
16.one-way anova Bartlett 876 KB 794 KB 335 KB 298 KB
17.two-way anova (interaction) 5.38 MB 4.95 MB 2.75 MB 2.71 MB
18.การทดสอบไคสแควร์ทางเดียวแบบสัดส่วน 110 KB 94.9 KB 68 KB 62.6 KB
19.การทดสอบไคสแควร์ข้อมูลสองทาง 272 KB 241 KB 121 KB 115 KB
20.วิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย 673 KB 589 KB 246 KB 224 KB
21.วิเคราะห์ความถดถอย2ตัวแปร(2x) 1.10 MB 0.98 KB 389 KB 345 KB
22.วิเคราะห์ความถดถอย3ตัวแปร(3x) 1.62 MB 1.46 MB 534 KB 420 KB
23.วิเคราะห์ความถดถอย4ตัวแปร(4x) 2.34 MB 2.12 MB 760 KB 647 KB
เพิ่มเติม.........                
24.ค่าความเหมาะสมระหว่างข้อกับจุดประสงค์ (IOA) 1.76 MB 973 KB 414 KB 149 KB
25.t-test independent - Levene 819 KB 758 KB 421 KB 398 KB
26.t-score 1.71 MB 361 KB 619 KB 483 KB
                 

หมายเหตุ: เนื่องจากมีการปรับปรุงไฟล์โปรแกรมให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอให้ดาวน์โหลดไฟล์ใหม่ได้จากหน้าแรก ดังนี้

1
. ไฟล์ที่ 4
เพิ่มเติมการวิเคราะห์ค่า KR21 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) ในโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อสอบ stat04ItemAnalysis
2. ไฟล์ที่ 10 stat10Rating3Scale คือไฟล์วิเคราะห์แบบสอบถาม3ระดับ
3.
ไฟล์ที่ 11 stat10Rating4Scale คือไฟล์วิเคราะห์แบบสอบถาม4ระดับ
4.
ไฟล์ที่ 12 stat10Rating5Scale คือไฟล์วิเคราะห์แบบสอบถาม5ระดับ
5
. ไฟล์ที่ 13 t-test one sample
6
. เพิ่มเติม ไฟล์ที่ 15 t-test independent วิเ
คราะห์ค่าเอฟด้วยสถิติ Levene
7.
เพิ่มเติม  การหาค่าความเหมาะสมระหว่างข้อกับจุดประสงค์ (IOA)
8.
เพิ่มเติม โปรแกรมช่วยประเมินผลการเรียนอิงกลุ่มแบบ t-score
9.
เพิ่มเติม โปรแกรมช่วยคำนวณสมรรถภาพและ BMI ของผู้เรียน
10.
เพิ่มเติม โปรแกรมช่วยในการคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญ กบข. และเปรียบเทียบกับแบบเดิม
11.
เพิ่มเติม โปรแกรมช่วยในการคำนวณเงินงวดสหกรณ์ และไฟแนนท์
12.
เพิ่มเติม โปรแกรม 13 ฟอนต์แห่งชาติ
และ
13.
ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาหรือทางสถิติวิจัยด้วยเอ็กเซล จำนวนข้อมูล 10,000 ตัวอย่าง
14. ชุดโปรแกรมช่วยสอนวิชาสถิติ เพื่อสร้างโจทย์ฝึกทักษะและแบบทดสอบด้วยเอ็กเซล
15. โปรแกรม OpenOffice กับชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาหรือทางสถิติวิจัยด้วยโปรแกรม LibreOffice Calc  

กลับสู่ด้านบน

โปรแกรมสถิติต่าง ๆ

1. โปรแกรมทางการค้าหรือรุ่นทดลองใช้ (Demo,Trial,Shareware,Commercial) - ดาวน์โหลดคู่มือการใช้/คำแนะนำ/เอกสารจากเว็บต่าง ๆ

กลับสู่ด้านบน

2. โปรแกรมฟรี (Freeware,Non-Commercial)

โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่ด้านบน

last update...18/11/09