บทเรียน e-Learning

การติดตั้งและการตั้งค่าของ Windows XP
 • การติดตั้ง Windows XP e-learning#1/5, #2/5, #3/5, #4/5, #5/5
 • การติดตั้ง Board Device Driver e-learning#1/4, #2/4, #3/4, #4/4
 • การตั้งค่าภูมิภาคใหม่ (New Region) e-learning
 • การปิดเครื่อง (Turn Off) e-learning
 • การเปลี่ยนผู้ใช้ (Switch User) e-learning
 • การออกจากผู้ใช้ (Log Off) e-learning
 • การตั้งค่าผู้ใช้หลายคน (User Accounts) e-learning
ส่วนประกอบและคุณสมบัติของ  Windows XP
 • ส่วนประกอบของหน้าจอ (Desktop Component) e-learning
 • การตั้งค่าคุณสมบัติของระบบ (System Properties) e-learning
 • การตั้งค่าคุณสมบัติของถังขยะ (Recycle Properties) e-learning
 • การใช้เมาส์ (Mouse Use) e-learning
 • การเปิดหน้าต่าง (Open Window) e-learning
 • การปิดเครื่องเมื่อเครื่องค้าง (Hang) e-learning
 • ส่วนประกอบของหน้าต่าง (Window Component) e-learning
 • การจัดการแถบชื่อ (Titlebar) e-learning
 • การใช้เมนูควบคุมหน้าต่าง e-learning
 • การปรับขนาดและย้ายหน้าต่าง (Size & Move Window) e-learning
 • การเพิ่มปุ่มหรือเอาปุ่มเครื่องมือออกบนแถบ Standard Button e-learning
 • การคืนค่าและย้ายแถบเครื่องมือ (Reset & Move Toolbar) e-learning
 • การตั้งค่าตัวเลือกของหน้าต่าง (Folder Options) e-learning
 • การเลือก Icon (Selection) e-learning
 • การใช้มุมมอง (View) e-learning#1/2, #2/2
 • การใช้มุมมองโฟลเดอร์รูปภาพ e-learning#1/4, #2/4, #3/4, #4/4
 • การตรวจสอบคุณสมบัติของไฟล์ (File Properties) e-learning
 • การจัดเรียง Icon (Arrange Icon) e-learning
 • การใช้เมนูวิธีใช้ (Help) e-learning
 • การทัวร์วินโดวส์ (Windows Tour) e-learning  (Tour เต็มชุด)
การจัดการ Disk Drive
 • การ Format A: e-learning
 • การคัดลอกแผ่นดิสก์ A: to A: e-learning
 • คุณสมบัติของแผ่นดิสก์ A:(Label, Scandisk) e-learning
 • คุณสมบัติของ Hard Disk (C:)=Label, Defragmentation e-learning
การจัดการ File
 • การสร้าง Folder e-learning
 • การแก้ไข ย้ายหรือคัดลอก (Edit) e-learning#1/3, #2/3,#3/3
 • การใช้หน้าต่าง Windows Explorer e-learning#1/3, #2/3, #3/3
 • การลากเมาส์ย้าย/คัดลอกในดิสก์ A: e-learning
 • การลากเมาส์ย้าย/คัดลอกข้ามไดร์ฟ A:<->C: e-learning#1/3, #2/3, #3/3
 • การสร้างไฟล์ช็อตคัต (Create shortcut file) e-learning
 • การนำส่งไฟล์เอกสารไปยังที่ต่าง ๆ (Send to) e-learning#1/2, #2/2
 • การสร้างเมนูย่อยโฟลเดอร์ใน Send to e-learning
 • การสร้างเมนูย่อยไฟล์โปรแกรมใน Send to e-learning
 • การลบไฟล์และถังขยะ (Delete file & Recycle Bin) e-learning#1/2, #2/2
 • การเปลี่ยนไอคอนไฟล์ช็อตคัตวินโดวส์ e-learning
 • การเปลี่ยนไอคอนไฟล์ช็อตคัตดอส e-learning
 • การเปลี่ยนไอคอนโฟลเดอร์ e-learning
 • การเปลี่ยนรูปภาพบนโฟลเดอร์ในมุมมอง Thumbnails e-learning
 • การค้นหา (Search) ไฟล์รูปภาพ (Pictures) e-learning
 • การค้นหา (Search) ไฟล์เพลง (Music) e-learning
 • การค้นหา (Search) ไฟล์ชนิดต่าง ๆ (Files or folders) e-learning
การจัดการแถบงาน (Taskbar)
 • การควบคุมหน้าต่างที่แถบงาน (Taskbar) e-learning
 • แถบพื้นที่ระบบ (System Tray or Notification Area) e-learning
 • แถบเครื่องมือบนแถบงาน (Toolbars) - Address e-learning
 • แถบเครื่องมือบนแถบงาน (Toolbars) - Desktop e-learning
 • แถบเครื่องมือบนแถบงาน (Toolbars) - New Toolbar... e-learning
 • การสร้างช็อตคัตบนแถบ Quick Launch e-learning
 • การสร้างช็อตคัตเมนู e-learning#1/2, #2/2
 • คุณสมบัติของแถบงาน (Taskbar Properties) e-learning#1/2, #2/2
 • การตั้งค่าแถบเมนูเริ่มต้นแบบ Windows XP e-learning#1/4, #2/4, #3/4, #4/4
 • การตั้งค่าแถบเมนูเริ่มต้นแบบ Windows Classic e-learning#1/3, #2/3, #3/3
การจัดการหน้าจอ (Display)

แบบฝึกปฏิบัติ (Practice)

 • ส่วนประกอบของ Window e-learning
 • การใช้แถบเครื่องมือ (Toolbar) e-learning
 • การใช้มุมมอง(View) e-learning
 • การใช้มุมมองโฟลเดอร์รูปภาพ e-learning
 • การจัดเรียงไอคอน (Arrange Icon) e-learning
 • การ Format A: e-learning
Microsoft Windows XP


แบบทดสอบ (Test)

 • ความรู้เกี่ยวกับ Hardware e-learning
 • ความรู้เกี่ยวกับ Software e-learning
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Window e-learning
.....2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน........... ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ.....

Phitsanulok
Polytechnical College (PPC)
HOME          หลักสูตร         เนื้อหา        บทเรียน         เกี่ยวกับเรา         site map
visit to vec web

Phitsanulok
Polytechnical College (PPC)
Phitsanulok Polytechnical College.(PPC):july,2006
mail
home
top
วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ Windows