.....2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน........... ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ.....

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2540 กรมอาชีวศึกษา (ปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)   ประเภทวิชา พาณิชยกรรม   สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ 

หลักการ

เป็นหลักสูตรกรมอาชีวศึกษาพัฒนาขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาใช้ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่ประสงค์จะนำความรู้ความชำนาญที่ได้รับไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวหรือนำไปปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพิ่มเติมความรู้พิเศษสามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตประจำวัน หรือถ่ายโอนหน่วยกิตหน่วยการเรียนไปสู่หลักสูตรในระบบโรงเรียนที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ได้ หลักสูตรนี้ประกอบด้วยความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น โดยจะเน้นหนักในภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีประสบการณ์จริงสามารถนำไปปฏิบัติงานได้เมื่อจบหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตรนี้จะแบ่งเนื้อหาของแต่ละสาขาวิชาออกเป็นรายวิชาจบในตนเอง ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ ได้ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตนเอง 

จุดมุ่งหมาย

1.  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่ไม่มีโอกาสศึกษาในระบบโรงเรียน ได้มีโอกาสฝึกวิชาชีพตามที่ตนต้องการ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ 

2.  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีอาชีพอยู่แล้วได้มีโอกาสศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถนำไปพัฒนาอาชีพที่ทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เป็นการยกระดับการทำงานและเพิ่มพูนรายได้

3.  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีอาชีพอยู่แล้วแต่ประสงค์จะเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น เข้ามาศึกษาและฝึกอาชีพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ

4.  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเลือกเรียนวิชาชีพตามหลักสูตรนี้เมื่อจบหลักสูตร สามารถโอนหน่วยกิตหรือหน่วยการเรียนไปสู่ระบบโรงเรียนที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ได้

5.  เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ความชำนาญ ตลอดจนแนวทางในการประกอบอาชีพ ให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 


home หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นพุทธศักราช 2540 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

วิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมประมวลผลคำ รหัส 1204-1202 จำนวน 150 ชั่วโมง

วิชา คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน รหัส 1204-1203 จำนวน 150 ชั่วโมง

วิชา โปรแกรม MS-Windows, MS-Word, MS-Excel รหัส 1204-1304 จำนวน 150 ชั่วโมง

วิชา โปรแกรม MS-Windows กับ MS-Access รหัส 1204-2301 จำนวน 150 ชั่วโมง

วิชา โปรแกรม MS-Windows กับ Visual Basic รหัส 1204-2302 จำนวน 150 ชั่วโมง

วิชา โปรแกรม MS-Windows กับ Foxpro รหัส 1204-2303 จำนวน 150 ชั่วโมง

วิชา โปรแกรม MS-Windows กับการเขียนโปรแกรม Delphi รหัส 1204-2304 จำนวน 150 ชั่วโมง

วิชา โปรแกรม MS-Windows กับโปรแกรม Auto Cad รหัส 1204-2305 จำนวน 150 ชั่วโมง

วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟฟิก (Photoshop) รหัส 1204-3201 จำนวน 75 ชั่วโมง

วิชา การเขียนโปรแกรมภาษา BASIC รหัส 1204-5201 จำนวน 75 ชั่วโมง

 

วิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมประมวลผลคำ รหัส 1204 -1202 จำนวน 150 ชั่วโมง Back to Top

จุดประสงค์รายวิชา

1.       เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2.       เพื่อให้มีความเข้าใจในหน้าที่ของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์

3.       เพื่อให้สามารถใช้คำสั่งในระบบ MS-Dos

4.       เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมประมวลผลคำ CW-Word และ RW-Word ในการพิมพ์งานเอกสาร

5.       เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

6.       เพื่อให้มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ความหมายและความสำคัญของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการที่สำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูล ข้อสนเทศ ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ ขั้นตอนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษา และการใช้คำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การสร้างแฟ้มข้อมูลในโปรแกรมประมวลผลคำ การจัดเก็บแฟ้มข้อมูล การจัดรูปแบบเอกสาร การค้นหาและแทนที่ การทำตาราง และการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์

ปฏิบัติ ฝึกการใช้คำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรมระบบปฏิบัติการ MS-Dos ฝึกพิมพ์เอกสารรูปแบบต่าง ๆ และการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์

 

วิชา คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน รหัส 1204 - 1303 จำนวน 150 ชั่วโมง Back to Top

จุดประสงค์รายวิชา

1.       เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2.       เพื่อให้มีความเข้าใจในหน้าที่ของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 

3.       เพื่อให้สามารถใช้คำสั่งในระบบ MS-Dos

4.       เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมประมวลผลคำ CW-Word และ RW-Word

5.       เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรม dBASE III Plus

6.       เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรม Lotus 1-2-3

7.       เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

8.       เพื่อให้มีความเชื่อมั่นรอบคอบในการปฏิบัติงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้คำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การสร้างแฟ้มข้อมูลในโปรแกรมประมวลผลคำ, dBASE III Plus และLotus 1-2-3 การจัดเก็บแฟ้มข้อมูล การค้นหาและแทนที่ การทำตาราง การคำนวณ การจัดการแฟ้มข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การทำแผนภูมิ และการทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ

ปฏิบัติ ฝึกการใช้คำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรมระบบปฏิบัติการ MS-Dos ฝึกพิมพ์เอกสารรูปแบบต่าง ๆ ฝึกการจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ฝึกการทำแผ่นตารางการคำนวณ การทำแผนภูมิ และการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์

 

วิชา โปรแกรม MS-Windows, MS-Word, MS-Excel รหัส 1204 - 1304 จำนวน 150 ชั่วโมง Back to Top

จุดประสงค์รายวิชา

1.       เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม MS-Windows

2.       เพื่อให้สามารถใช้คำสั่งใน MS-Windows ในการจัดการไฟล์ และไอคอนต่าง ๆ

3.       เพื่อให้สามารถใช้ MS-Windows เชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่น ๆ หรือทำงานบน MS-Windows

4.       เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการทำงานของโปรแกรม MS-Word, MS-Excel

5.       เพื่อให้สามารถใช้ MS- Word ในการพิมพ์งานเอกสาร

6.       เพื่อให้สามารถใช้ MS- Excel ในการสร้างตารางแผ่นคำนวณ

7.       เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบการทำงาน และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

8.       เพื่อให้มีความเชื่อมั่นรอบคอบในการปฏิบัติงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้งานโปรแกรมวินโดวส์ (MS-Windows) การติดตั้งโปรแกรม การเรียกใช้โปรแกรม การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรม การสลับการทำงานระหว่างโปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรม

ศึกษา หลักการและการใช้งานโปรแกรม MS-Word ในการสร้างและแก้ไขเอกสาร การใช้คำสั่งต่าง ๆ การพิมพ์งานเอกสารรูปแบบต่าง ๆ การทำตาราง การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์

ศึกษา หลักการและการใช้งานโปรแกรม MS-Excel ในการสร้างงานใน Workbook และ Worksheet ย่อย การคำนวณข้อมูล การสร้างชาร์ทงาน การสร้างกราฟรูปแบบต่าง ๆ การนำเสนอข้อมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การสร้างฐานข้อมูล และการใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลอื่น ๆ

ปฏิบัติ ฝึกการใช้ Menu ในการสร้างงาน ฝึกพิมพ์งานเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ฝึกการสร้างตารางงานและการคำนวณ การทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ ฝึกการเสนอผลงานในรูปแผนภูมิ

 

วิชา โปรแกรม MS-Windows กับ Microsoft Access รหัส 1204 - 2301 จำนวน 150 ชั่วโมง Back to Top

จุดประสงค์รายวิชา

1.       เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม MS-Windows

2.       เพื่อให้สามารถใช้คำสั่งใน MS-Windows ในการจัดการไฟล์ และไอคอนต่าง ๆ

3.       เพื่อให้สามารถใช้ MS-Windows เชื่อมโปรแกรมอื่น ๆ หรือทำงานบน MS-Windows

4.       เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการทำงานของโปรแกรม Microsoft Access

5.       เพื่อให้สามารถใช้ Microsoft Access ในการสร้างฐานข้อมูลได้

6.      เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบการทำงาน และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

7.       เพื่อให้มีความเชื่อมั่นรอบคอบในการปฏิบัติงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้งานโปรแกรมวินโดวส์ (MS-Windows) การติดตั้งโปรแกรม การเรียกใช้โปรแกรม การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรม การสลับการทำงานระหว่างโปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรม

ศึกษา หลักการและการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access ในการจัดการฐานข้อมูล การติดตั้ง และการเรียกใช้โปรแกรม การจัดเก็บข้อมูลด้วยตารางข้อมูล การสร้างแบบฟอร์มข้อมูล การโอนย้ายข้อมูล และการใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลอื่น ๆ โดยมีเครื่องมือต่าง ๆ และโปรแกรมสนับสนุนอื่น ๆ

ปฏิบัติ ฝึกการการเรียกใช้โปรแกรม Access วิธีการสร้างตารางข้อมูลด้วย Table Wizards หรือการสร้างตารางข้อมูลเอง การกำหนดฟิลด์หลัก วิธีการสร้างคิวรี (Query) วิธีการสร้างแบบฟอร์มข้อมูล (Form) วิธีการสร้างรายงาน (Report) และวิธีการใช้ Macro การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์

 

วิชา โปรแกรม MS-Windows กับ Visual Basic รหัส 1204 - 2302 จำนวน 150 ชั่วโมง Back to Top

จุดประสงค์รายวิชา

1.       เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม MS-Windows

2.       เพื่อให้สามารถใช้คำสั่งใน MS-Windows ในการจัดการไฟล์ และไอคอนต่าง ๆ

3.       เพื่อให้สามารถใช้ MS-Windows เชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่น ๆ หรือทำงานบน MS-Windows

4.       เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการทำงานของโปรแกรม Visual Basic

5.       เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรม Visual Basic ในการสร้างฐานข้อมูล

6.       เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบการทำงาน และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

7.       เพื่อให้มีความเชื่อมั่นรอบคอบในการปฏิบัติงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา หลักการและการใช้งานโปรแกรมวินโดวส์ (MS-Windows) การติดตั้งโปรแกรม การเรียกใช้โปรแกรม การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรม การสลับการทำงานระหว่างโปรแกรมหลายโปรแกรม

ศึกษา หลักการและการใช้งานโปรแกรม Visual Basic หลักการพื้นฐานและโครงสร้างของฐานข้อมูล การสร้างและการจัดการฐานข้อมูล การใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลอื่น ๆ โดยมีเครื่องมือต่าง ๆ และโปรแกรมสนับสนุนอื่น ๆ

ปฏิบัติ ฝึกการเรียกใช้โปรแกรม การใช้เครื่องมือต่าง ๆ บน Visual Basic เพื่อใช้ในการสร้างฐานข้อมูล และการเขียนโปรแกรมงานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

 

วิชา โปรแกรม MS-Windows กับ Foxpro รหัส 1204 - 2303 จำนวน 150 ชั่วโมง Back to Top

จุดประสงค์รายวิชา

1.       เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม MS-Windows

2.       เพื่อให้สามารถใช้คำสั่งใน MS-Windows ในการจัดการไฟล์ และไอคอนต่าง ๆ

3.       เพื่อให้สามารถใช้ MS-Windows เชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่น ๆ หรือทำงานบน MS-Windows

4.       เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการทำงานของโปรแกรม Foxpro

5.       เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรม Foxpro ในการสร้างฐานข้อมูล

6.       เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบการทำงาน และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

7.       เพื่อให้มีความเชื่อมั่นรอบคอบในการปฏิบัติงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา หลักการและการใช้งานโปรแกรมวินโดวส์ (MS-Windows) การติดตั้งโปรแกรม การเรียกใช้โปรแกรม การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรม การสลับการทำงานระหว่างโปรแกรมหลายโปรแกรม

ศึกษา หลักการและการใช้งานโปรแกรม Foxpro หลักการพื้นฐานและโครงสร้างของฐานข้อมูล การสร้างและการจัดการฐานข้อมูล การใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลอื่น ๆ โดยมีเครื่องมือต่าง ๆ และโปรแกรมสนับสนุนอื่น ๆ

ปฏิบัติ ฝึกการเรียกใช้โปรแกรม การใช้เครื่องมือต่าง ๆ บนโปรแกรม Foxpro  เพื่อใช้ในการสร้างฐานข้อมูล และการเขียนโปรแกรมงานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

 

วิชา โปรแกรม MS-Windows กับ การเขียนโปรแกรมด้วย Delphi รหัส 1204 - 2304 จำนวน 150 ชั่วโมง Back to Top

จุดประสงค์รายวิชา

1.       เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม MS-Windows

2.       เพื่อให้สามารถใช้คำสั่งใน MS-Windows ในการจัดการไฟล์ และไอคอนต่าง ๆ

3.       เพื่อให้สามารถใช้ MS-Windows เชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่น ๆ หรือทำงานบน MS-Windows

4.       เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการทำงานของโปรแกรม Delphi

5.       เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การเขียนผังงาน

6.       เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมและออกแบบโปรแกรมงานต่าง ๆ

7.       เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบการทำงาน และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

8.       เพื่อให้มีความเชื่อมั่นรอบคอบในการปฏิบัติงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา หลักการ และการใช้งานโปรแกรมวินโดวส์ (MS-Windows) การติดตั้งโปรแกรม การเรียกใช้โปรแกรม การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรม การสลับการทำงานระหว่างโปรแกรมหลายโปรแกรม

ศึกษา หลักการและการเขียนโปรแกรมด้วย Delphi การเปิดโปรเจ็กต์ใหม่ การกำหนดคอมโปเนนท์ การให้ค่า Properties การป้อนโปรแกรม การรันทดสอบ การเก็บลงไฟล์

ปฏิบัติ ฝึกการใช้หน้าต่างของเดลฟาย ฝึกการใช้งานคอมโปเนนท์  ฝึกการสร้างเมนูต่าง ๆ ของเดลฟาย

 

วิชา โปรแกรม MS-Windows กับ โปรแกรม Auto Cad รหัส 1204 - 2305 จำนวน 150 ชั่วโมง Back to Top

จุดประสงค์รายวิชา

1.       เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม MS-Windows

2.       เพื่อให้สามารถใช้คำสั่งใน MS-Windows ในการจัดการไฟล์ และไอคอนต่าง ๆ

3.       เพื่อให้สามารถใช้ MS-Windows เชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่น ๆ หรือทำงานบน MS-Windows

4.       เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการทำงานของโปรแกรม Auto Cad

5.       เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ออกแบบงานในด้านต่าง ๆ

6.       เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบการทำงาน และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

7.       เพื่อให้มีความเชื่อมั่นรอบคอบในการปฏิบัติงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา หลักการและการใช้งานโปรแกรมวินโดวส์ (MS-Windows) การติดตั้งโปรแกรม การเรียกใช้โปรแกรม การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรม การสลับการทำงานระหว่างโปรแกรมหลายโปรแกรม

ศึกษา แนวทางและบทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานสำนักงานหลายสาขา เช่น งานโยธา งานสถาปัตยกรรม ความหมายและความสำคัญของคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิก การสร้าง การแก้ไข และการจัดเก็บผลงานกราฟฟิก การนำเสนอผลงาน

ปฏิบัติ การเรียกใช้คำสั่งต่าง ๆ ในวินโดวส์ ารใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการออกแบบงานโยธา งานสถาปัตยกรรม งานไฟฟ้า การสร้างไฟล์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด แบบงานต่าง ๆ

 

วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟฟิก (Photoshop) รหัส 1204 - 3201 จำนวน 75 ชั่วโมง Back to Top

จุดประสงค์รายวิชา

1.       เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการทำงานของโปรแกรม Photo Shop

2.       เพื่อให้สามารถใช้คำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม Photo Shop  

3.       เพื่อให้สามารถร้างและปรับภาพหรือตัวอักษรบนโปรแกรม Photo Shop

4.       เพื่อให้สามารถใช้คำสั่งพิเศษต่าง ๆ ในโปรแกรม Photo Shop

5.       เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบการทำงาน และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

6.       เพื่อให้มีความเชื่อมั่นรอบคอบในการปฏิบัติงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา หลักการและการใช้งานโปรแกรม Photo Shop การติดตั้งโปรแกรม การเรียกใช้โปรแกรม การจัดการเกี่ยวกับ Ram Color Scanner Photo CD Stock กล้องดิจิทัล เครื่องมือและคำสั่งใน Photo Shop การปรับสี การสร้างสี การสร้างตัวอักษร การซ้อนภาพ ผสมภาพ และการสร้างฟิตเตอร์แบบต่าง ๆ

ปฏิบัติ ฝึกการสร้างแบบตัวอักษรแบบต่าง ๆ บนโปรแกรม Photo Shop ฝึกการปรับสี การซ้อนภาพ ผสมภาพ และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม Photo Shop

 

วิชา การเขียนโปรแกรมภาษา BASIC รหัส 1204 - 5201 จำนวน 75 ชั่วโมง Back to Top

จุดประสงค์รายวิชา

1.       เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

2.       เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมภาษา BASIC ในการสร้างชิ้นงานต่าง ๆ

3.       เพื่อให้สามารถอกแบบงานด้านการเขียนโปรแกรม

4.       เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบการทำงาน และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาต่อ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมภาษา BASIC การเริ่มต้นใช้โปรแกรมภาษาเบสิก การเรียกใช้โปรแกรม การใช้คำสั่งต่าง ๆ และฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก การเขียนผังงาน

ปฏิบัติ ฝึกการใช้คำสั่งและฟังก์ชั่นในการเขียนโปรแกรม ฝึกเขียนโปรแกรมตัวอย่างในรูปแบบต่าง ๆ