เอกสารประกอบการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2540

 

เอกสารประกอบการสอน จัดทำโดย อ.ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์
1204-1303 คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน 150 ชม.

วิชา MS-WINDOWS VISTA

วิชา MS-WORD 2007

วิชา MS-EXCEL 2007

วิชา MS-ACCESS 2007


Phitsanulok Polytechnic College | Last update: 6/11/2551, 17:31 น. | Created by Saksit watchararat | Teacher