งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ทางการศึกษา

 
 

 

 

 

รวมบทความ/ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์

เกี่ยวกับ..."การเรียนการสอน/บทเรียนช่วยสอน/สถิติ/โปรแกรมคอมพิวเตอร์"

รวบรวมโดย..ครูศักดิ์สิทธิ์  วัชรารัตน์/21 พฤศจิกายน 2553

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
saksit2500@gmail.com, saksit2500@hotmail.com, saksit2500@yahoo.com


ขอขอบคุณทุกมหาวิทยาลัย...เพื่อผู้สนใจงานวิจัยจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไป...

โปรดนำไปใช้ในงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ทางการศึกษา ไม่อนุญาตให้นำไปจัดทำเพื่อการค้า

  ดาวน์โหลดที่นี่ !! >> คลิกที่ชื่อผลงาน...    (Nov. 2010)

ชื่อผลงาน/ชนิดไฟล์

I. ด้านพุทธศาสนา

1

พระปริตรในพระพุทธศาสนากับคัมภีร์อถรรพเวทของพราหมณ์
2 งานเขียนแนวธรรมะของชมัยภร แสงกระจ่าง : ภาพแทนของการเข้าถึงธรรมะในสังคมปัจจุบัน
3 การศึกษาความเป็นธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหาร
4 ความเชื่อและพิธีกรรมของการสวดพระคาถาชินบัณชร
5 ธรรมนิยายเรื่องนารีผล
6 ภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสและผู้นำชุมชนต่อการพัฒนา
7 มงคลสูตรกับการสร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคม
8 รูปแบบเนื้อหาและวิธีการเทศน์มหาชาติในยุคปัจจุบัน

II. ด้านการศึกษา

1 การประมวลพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนอาชีวศึกษา
2 การประเมินคุณธรรมครู สังกัดกรมอาชีวศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
3 การประเมินโครงการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนวิชาช่างก่อสร้าง
4 การประเมินหลักสูตรโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้จัดการยุคใหม่
5 การประเมินหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยสารพัดช่าง
6 การเปรียบเทียบความสามารถเชิงปริภูมิและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้และ ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
9 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนยุทธวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
10 การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมแบบเน้นงานปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
11 การศึกษาการบริหารงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
12 การศึกษาการออกกลางคันของนักเรียน
13 การศึกษาความพร้อมในการใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
14 การศึกษาคุณลักษณะด้านการฝึกงานของนักศึกษาระดับ(ปวส.) คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการโรงแรม โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี ตามความต้องการของสถานประกอบการ
15 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการการฝึกงานของนักศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 การศึกษาองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว.ส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17 การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
18 การสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
19 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านการอ่าน กลุ่มสาระภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
20 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า
21 ความคิดเห็นของทหารกองประจำการต่อการเข้ารับการศึกษา
22 ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐม
23 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา วิชาการบัญชีเบื้องต้น
24 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกลุ่มสาระการเรียนรู้
25 แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
26 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
27 สัมมนาประชาสังคมกับอนาคตของสังคมไทย
III. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการระบบรถไฟฟ้าสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต
2 รวมวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
3 รวมวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 รวมสรุปผลวิจัย/วิทยานิพนธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5 รวมวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
6 การกำจัดขยะมูลฝอยของผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย
7 การจัดภูมิทัศน์ในโรงเรียนประถม
8 การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนวัดเทพนิมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
9 การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษาสำนักงานเขตจตุจักร
10 การจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
11 การจัดสิ่งแวดล้อมตามแนวปฏิบัติการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย
12 การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านจิตพิสัยของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
13 การดำเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1-3
14 การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนมัธยม
15 การบริหารจัดการที่สัมพันธ์กับความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในเครืออุตสาหกรรมอดิตยา
16 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
17 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
18 การบริหารสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
19 การประเมินผลคุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคารสำนักงานประหยัด
20 การประเมินผลวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตรหมวดการศึกษาทั่วไป ของสถาบันราชภัฏโดยใช้รูปแบบ CIPP
21 การปรับตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของประชาชน ตำบลแม่ดาว อำเภอแม่สอด
22 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
23 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
24 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของจินตภาพ
25 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่อง สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
26 การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
27 การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมแบบสาขาเรื่อง มลพิษทางน้ำ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
28 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอนโดยวิธีสอนแบบโครงงานของนักเรียน
29 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
30 การพัฒนารายการวีดีทัศน์ วิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่องขยะมูลฝอยสำหรับนักเรียน
31 การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านคู่ค้าทางธุรกิจในบริบทไทย
32 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ เรื่อง ถลกบาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
33 การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องมลพิษทางน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
34 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับโรงเรียนมัธยม
35 การเพิ่มศักยภาพและการวางกรอบกติกาเพื่อดำเนินการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย
36 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความรู้เรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
37 การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา กรณีศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวิทยาเทคนิคเลย
38 การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต1
39 การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก
40 การศึกษากระบวนการจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุรินทร์
41 การศึกษาการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
42 การศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
43 การศึกษาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
44 การศึกษาการบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์
45 การศึกษาการบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
46 การศึกษาการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร
47 การศึกษาการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดราชบุรี
48 การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลากรโรงเรียนแกนนำ จังหวัดพิษณุโลก ต่อผลการปฏิบัติงานการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ
49 การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ทัศนียภาพของเมือง บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
50 การศึกษาแนวทางพัฒนาการประกอบการธุรกิจตามแนวพระราชดำริด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
51 การศึกษารูปแบบของอุปกรณ์บังแดดและช่องแสงทางด้านข้าง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติภายในห้องเรียน
52 การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
53 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา
54 การศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มโรงเรียนภูน้ำหยด
55 การศึกษาสมบัติของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
56 การสร้างคู่มือการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต ต.ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
57 การสร้างชุดกิจกรรมการสอน เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งช้าง
58 การสร้างชุดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาตัวแทนสำหรับประเทศ
59 การสร้างบทปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษา
60 การสร้างพลังประชาชนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน กรณีศึกษาบ้านแซงวัวชน
61 ความคิดเห็นของทหารเกี่ยวกับบทบาทการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนของจังหวัดทหารบกราชบุรี
62 ความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก
63 ความเคลื่อนไหวของสีจากสิ่งแวดล้อมเมือง
64 ความเจริญก้าวหน้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
65 ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าตะโก
66 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทย ต่อผลการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี
67 ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
68 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
69 คุณภาพการบริหารอาคารสถานที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนครปฐม
70 โครงการการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสมัยโบราณของชุมชนบริเวณโคกพนมดี
71 โครงการจัดทำสารสนเทศสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทย
72 โครงการวิจัยสำรวจพรมแดนความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทย
73 โครงการสนับสนุนการเขียนบทความเพื่อการสัมมนา เรื่อง ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อม
74 โครงการสู่เส้นทางการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
75 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
76 ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
77 บทบาทของผู้บริหารและครูอาจารย์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
78 ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบในสถาปัตยกรรม
79 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุบลราชธานี
80 ปัญหาและความต้องการในการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปราณบุรี
81 พฤติกรรมผู้บริหารที่สัมพันธ์กับการวางแผนอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
82 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
83 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนบ้านแม่เปา
84 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
85 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่
86 มนุษย์ในสภาวะสิ่งแวดล้อม
87 มโนทัศน์และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก
88 แมลงผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อม
89 โลกของพลังงาน
90 สภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน สังกัดฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล
91 สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์
92 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
93 สัมมนาประชาสังคมกับอนาคตของสังคมไทย
94 สิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องขยะและน้ำเสีย สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน
95 อาคารสำนักงานและที่พักอาศัยประหยัดพลังงาน
IV. ด้านค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
1 กระบวนการกลุ่มที่มีอิทธิพลต่องานสังคมสงเคราะห์นักเรียนที่มีปัญหาค่าใช้จ่ายในการศึกษา โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
2 การประเมินผลโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น โดยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผล
3 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่เรียนสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลของการจัดทำรายงานการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
6 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ถึงปี พ.ศ. 2521
8 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจริงต่อหัวนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2542
9 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (SCH) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2544
11 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2541
12 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลาของสถาบันราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2544
13 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาปีงบประมาณ 2544-2545
14 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2546
16 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษา
17 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2546
18 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดสุรินทร์
19 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ทางวิทยุและไปรษณีย์ในเขตภาคเหนือ
20 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2534
21 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
22 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนิสิตปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายวิชาต่อหัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2544 กรณีศึกษาภาควิชาสถิติ
24 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
25 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
26 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2547 (บทความ)
27 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2547 (วิทยานิพนธ์)
28 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา 2545 สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
29 การวิเคราะห์โครงสร้างค่าใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในประเทศไทย
30 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
31 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
32 การวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับนักธุรกิจขายตรงอิสระ
33 การวิเคราะห์เรื่องค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ส่วนที่เป็นงบดำเนินการ) ปีงบประมาณ 2538
34 การวิเคราะห์เรื่องค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2534
35 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนิสิตและปัญหาทางการเงินของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36 การวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2523-2524
37 การศึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและสภาพความเป็นอยู่ของนิสิต คณะกสิกรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
38 การศึกษาค่าใช้จ่ายการบริการของฟาร์มมหาวิทยาลัยในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนบทปฏิบัติการในฟาร์ม
39 การศึกษาค่าใช้จ่ายการศึกษาของครัวเรือนไทย ปี พ.ศ. 2547
40 การศึกษาค่าใช้จ่ายของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41 การศึกษาค่าใช้จ่ายงบดำเนินการต่อหัวในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545
42 การศึกษาค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่องของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
43 การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา
44 การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542-2548
45 การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
46 การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ
47 การศึกษาค่าใช้จ่ายและประสิทธิผลการเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ
48 การศึกษาค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สายบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 41
49 การศึกษาค่าใช้จ่ายส่วนตัวทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
50 การศึกษาจุดคุ้มทุนในการบริหารโรงเรียน และศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวนักเรียนโรงเรียนชุมชนพัฒนา จังหวัดสระแก้ว
51 การศึกษาจุดคุ้มทุนในการบริหารโรงเรียนและค่าใช้จ่ายต่อหัวนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพรประสงค์ จังหวัดชลบุรี
52 การศึกษาจุดคุ้มทุนและค่าใช้จ่ายต่อหัวในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 1
53 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ
54 การศึกษาภาวะค่าใช้จ่ายของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2540
55 การศึกษาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2544
56 การศึกษาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2540
57 การศึกษาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2540
58 การศึกษาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
59 การศึกษาสภาพค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ระหว่างปีงบประมาณ 2535-2541
60 การสำรวจค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
61 ค่าใช้จ่ายของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
62 ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
63 ค่าใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2547
64 ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาสถาบันราชภัฎสวนดุสิต
65 ค่าใช้จ่ายต่อคนของนักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
66 ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2541-2543
67 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยน
68 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา กรณีศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล
69 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
70 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการผลิตบัณฑิต สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543
71 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการผลิตบัณฑิตสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2542
72 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2546
73 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
74 ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน ประถมศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
75 ค่าใช้จ่าย-ประสิทธิผลของชุดการสอนวิชางานเกษตรเรื่อง การอนุรักษ์ดินและน้ำ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
76 ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
77 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ รุ่นปีการศึกษา 2529 – 2530
78 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ปีการศึกษา 2527
79 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2541
80 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง2521
81 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและปัญหาทางการเงินของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานค
82 โครงสร้างรายได้- รายจ่าย ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
83 โครงสร้างรายได้-รายจ่าย ค่าใช้จ่ายต่อหัวและประสิทธิผลในการผลิผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
84 แบบจำลองการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
85 ประสิทธิภาพรายจ่ายการศึกษาของประเทศไทย
86 ศึกษาค่าใช้จ่ายของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
87 ศึกษางบประมาณรายจ่ายเพื่อการศึกษาของรัฐและค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
88 ห้องสมุดอัตโนมัติ ทางเลือก ค่าใช้จ่ายและพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
V. ด้านคอมพิวเตอร์/โปรแกรม/บทเรียนช่วยสอน
1 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกทักษะการเผชิญปัญหาเพื่อลดความเครียดของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
2 Knowledge acquisition for computer programming tutoring system
3 กฎหมายลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักการศึกษา
4 การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
5 การเขียนและทดสอบบทเรียนช่วยสอนในวิชาสาขาเกษตรโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
6 การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรระยะสั้น ของวิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยการอาชีพ
7 การจำแนกประเภทเว็บเพจโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง
8 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอกซ์โปรสร้างฐานข้อมูล
9 การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
10 การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
11 การประเมินหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 วิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มบูรพา
12 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารงานให้บริการซ่อมบำรุง
13 การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศึกษากรณีโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
14 การเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ กลุ่มสถาบันราชภัฏภาคตะวันตก
15 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา บุคลากรในสถานประกอบการและนักเรียนเกี่ยวกับการฝึกงานของนักเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16 การเปรียบเทียบความรู้และผลการปฏิบัติงานรายวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
17 การเปรียบเทียบค่าความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีสัดส่วนจำนวนข้อคำถามที่เป็นประโยคนิเสธต่างกัน
18 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลระหว่างวิธีการสอนแบบอุปนัยและนิรนัย
19 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
20 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์
21 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนวิชาเครื่องยนต์1
22 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
23 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ข้อมูล
24 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก3มิติ
25 การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบอิงประสบการณ์เรื่องการทำแอนิเมชันด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
26 การพัฒนาบทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ วิชาการวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
27 การพัฒนาบทเรียน IMMWBI วิชาการประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย หลักสูตรระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์
28 การพัฒนาบทเรียน WBI แบบปฏิสัมพันธ์ วิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี 2 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
29 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
31 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง เลขฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
32 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
33 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
34 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ตแบบ WBI สำหรับเครือข่าย KMITNB online วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
35 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต วิชาการศึกษาเฉพาะ เรื่องทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์
36 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเว็บมัลติมีเดีย วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
37 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไมโครซอฟท์เอ็กเซล
38 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเอ็กเซลของนักเรียนป. 6
39 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค STAD
40 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
41 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
42 การพัฒนาบทเรียนช่วยสอนแบบสถานการณ์จำลองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
43 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บกระบวนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (ET 105) เรื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
44 การพัฒนาบทเรียนแบบฝึกทบทวนบนอินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้งาน Windows XP เบื้องต้น วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
45 การพัฒนาบุคลากรกองบิน46ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
46 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
47 การพัฒนาแบบวัดภาคปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word ช่วงชั้นที่ 3
48 การพัฒนาแบบวัดภาคปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft word ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
49 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
50 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
51 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
52 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
53 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการแจกแจงปกติ การแจกแจงทวินาม และการแจกแจงปัวซอง
54 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ
55 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการโปรแกรมเชิงเส้น
56 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็ม
57 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม
58 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการจัดลำดับ
59 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสถิติระดับปริญญาตรีในพระนครเหนือ
60 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมสินค้าคงคลังกรณีศึกษาบริษัทเคเอสเอสอิเลคโทรนิคส์
61 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการบริหารกรณีศึกษาร้านไกรสรค้าไม้
62 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการบริหารระบบข้อมูลของกองทุนสวัสดิการพนักงานฝ่ายตลาดของโครงการหลวง
63 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดสอบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อสอบ
64 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารสินค้าคงคลังกรณีศึกษากิจการร่วมค้าไอทีเอซี
65 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารสินค้าคงคลังของโครงการหลวง
66 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพยากรณ์ราคาน้ำมัน
67 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะการจัดเก็บข้อสอบสำหรับแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์
68 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลของการจัดทำรายงานการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัว
69 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสำรวจหนังสือของห้องสมุด
70 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของการประกันคุณภาพการศึกษา
71 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประมวลผลข้อมูลของงานทะเบียนและวัดผลในวิทยาลัยครูเชียงใหม่
72 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมาณค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด
73 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ
74 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบเงินงบประมาณ
75 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับกำหนดระดับผลการเรียน
76 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยวางแผนการเงินของโครงการก่อสร้าง
77 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานห้องสมุด
78 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างข้อสอบวัดความสามารถด้านการคำนวณช่วงชั้นที่3
79 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
80 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
81 การพัฒนาระบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมแบบ STAD บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
82 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู ตามแนวคิดซิปปา
83 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ภาพแอนิเมชัน 2 มิติ ผ่านระบบเครือข่าย วิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
84 การพัฒนาและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการเรียนในรูปของบทเรียนทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์
85 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
86 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์วงจร
87 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดบทเรียนช่วยสอนด้วยคอมพิวเตอร์แบบสื่อประสมเรื่อง มอเตอร์ไฟฟ้า
88 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานเขียนแบบเรื่องการใช้คำสั่งในการสร้างภาพ 2 มิติ
89 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
90 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
91 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบไฮเปอร์มีเดีย วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
92 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสานสนเทศ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยวิธีเรียน 3 รูปแบบ
93 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง
94 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดตารางปฏิบัติงานบนเครือข่าย
95 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโหมดกราฟฟิคช่วยจัดการเรียนการสอน
96 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
97 การพัฒนาหาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมตารางทำงาน
98 การพัฒนาอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับครูผู้สอนเพื่อการนำเสนอเนื้อหาการสอน
99 การยอมรับผู้สำเร็จการศึกษาของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในทัศนะของผู้ประกอบการ
100 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการแปลที่ใช้พจนานุกรมภาษาเดียวแบบไวพจน์
101 การวิเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับสมรรถภาพของผู้สำเร็จการศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
102 การวิเคราะห์องค์ประกอบของความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพของนักวิเคราะห์ระบบ
103 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
104 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของโครงการผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์
105 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ
106 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ web page ของโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
107 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด ความวิตกกังวลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
108 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
109 การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับผลการเรียนและทัศนคติต่อวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
110 การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาการพิมพ์ ระดับปริญญาตรีในประเทศไทยที่มีต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
111 การศึกษาแนวโน้มของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจช่วงปีพ.ศ. 2548-2558
112 การศึกษาปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่เรียนอยู่ในวิทยาลัยเทคนิค เขตการศึกษา 4
113 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
114 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
115 การศึกษาปัญหาการใช้งานซอฟต์แวร์ของพนักงานบริษัทเอ็กเซล
116 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติการวิเคราะห์เครือข่าย
117 การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนมัธยมศึกษา
118 การศึกษาสถานภาพการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของคณะศิลปกรรม
119 การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษา
120 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
121 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวิทยาเขตสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
122 การศึกษาสภาพความต้องการและปัญหาของการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
123 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในวิทยาลัยพณิชยการ
124 การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของวิทยาลัยชุมชน
125 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยการอาชีพ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
126 การศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี
127 การสร้างข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ค013 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอบ
128 การสร้างเครื่องช่วยสอนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุนการสอนทักษะกลุ่มเพื่อการฝึกพิมพ์สัมผัส
129 การสร้างเครื่องมือเพื่อดำเนินการแนะแนวการเลือกกลุ่มอาชีพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
130 การสร้างนวัตกรรม E-Learning เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี
131 การสร้างบทเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ช่วนสอนบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
132 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวาดเขียน ปวส.
133 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล
134 การสร้างบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคำสั่งในภาษาเบสิค
135 การสร้างบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เสนอภาพกราฟิคและเสียง
136 การสร้างใบงานการทดลองวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1ด้วยภาษา C
137 การสร้างใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
138 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการจำหน่ายพัสดุสำหรับข้าราชการตำรวจ
139 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการแนะแนวเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
140 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับธนาคารข้อสอบ
141 การสร้างและทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบติวเตอร์
142 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน2
143 การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมการเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์และพีชคณิตบูลลีน
144 การสร้างสื่อประสมบทเรียนช่วยสอน Multimedia ผ่าน Internet
145 การสร้างเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบเบ็ดเสร็จระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
146 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชีสำหรับกิจการซื้อมาขายไป
147 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีต่อรายวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
148 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่หลักสูตรรายวิชาของครูผู้สอน ตัวอย่างหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์
149 ชุดการสอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แผ่นตารางทำงานรายวิชาตารางทำงานและการประยุกต์ขั้นต้น
150 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
151 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
152 ตัวแปรที่ส่งผลต่อความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
153 แนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
154 บทเรียนการสอนผ่านเว็บ เรื่อง อินเทอร์เน็ตวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
155 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอิเทอร์เน็ต วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
156 บทเรียนบนเครือข่ายเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรมไมโครซอฟเอ็กเซล
157 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิค
158 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
159 ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของธุรกิจเอกชน
160 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดวิทยาลัยเทคนิค
161 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
162 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตอีสานใต้
163 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค เขตการศึกษา 12
164 ปัจจัยที่ส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
165 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
166 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
167 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
168 ปัจจัยในการกำหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดวิทยาลัยพณิชยการ
169 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของอาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ในสถาบันราชภัฏภาคเหนือตอนบน
170 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครพนม
171 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง
172 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม
173 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการสอนวิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
174 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการสอนวิชาการวิจัยขั้นดำเนินงาน
175 โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต
176 โปรแกรมระบบการทดสอบผลสัมฤทธิ์ และการประเมินผล โดยผ่านระบบเครือข่ายระยะใกล้ วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
177 โปรแกรมสำเร็จรูปประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชาการควบคุมคุณภาพในเชิงสถิติ
178 ผลการใช้บทเรียนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
179 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และเจตคติต่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
180 แผนธุรกิจโครงการผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกอบรมในองค์กร
181 โมบายเลินนิงบทเรียนช่วยสอนหลายภาษา
182 ระบบตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระบบสะสมหน่วยกิต วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
183 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ปกครองนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการ
184 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ส่วนภูมิภาค
185 สภาพการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
186 สภาพการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
187 สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการบริหารงานทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา9
188 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
189 รวมบทคัดย่อบทเรียนช่วยสอน/บทเรียนบนเว็บ

VI. ด้านสถิติและคณิตศาสตร์

1 บทคัดย่อจาก Thailand Statistician
2 การทดสอบประสิทธิภาพของอาหารปลาดุก 2 สูตร และอาหารกุ้ง 1 สูตร ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาดุก
3 การเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเบื้องต้น NU-STAT
4 การควบคุมความคาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และเปรียบเทียบกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบสำหรับการแจกแจงแบบปัวซอง
5 การจัดตารางเรียนตารางสอนโดยใช้กำหนดการเชิงเส้น
6 การจัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ STATGRAPHICS
7 การจำลองแบบเพื่อศึกษาผลกระทบของการปัดเศษของข้อมูลที่มีต่ออำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบปกติบางตัว
8 การใช้โปรแกรม Mathematica บนวินโดว์ในทางสถิติเพื่อการอ้างอิง
9 การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้วิชาสถิติ 1
10 การใช้ระเบียบวิธีวิจัยและระเบียบวิธีทางสถิติในวิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
11 การใช้สถานการณ์จำลองเพื่อศึกษากระบวนการคิดเชิงสถิติเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน
12 การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางการพยาบาล
13 การติดตามการใช้กิจกรรมคู่กับทางเลือกอื่นแทนการสอบย่อยรายบุคคลในการสอนกระบวนวิชาสถิติการศึกษา 1
14 การนำโปรแกรมเอ็กเซลมาใช้ในการวิเคราะห์การถดถอย
15 การบูรณาการการสอนหน่วยการเรียนรู้สถิติ ในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
16 การประเมินผลการเรียนรู้ในวิชาสถิติเพื่อการวิจัย
17 การประเมินสมรรถภาพผู้สำเร็จการศึกษา โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์
18 การประยุกต์การวิเคราะห์กลุ่มแฝงเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการได้เรียนหัวข้อกับทักษะด้านสถิติวิเคราะห์และคอมพิวเตอร์
19 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชีท สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
20 การเปรียบเทียบการทดสอบของภาวะรูปสนิทดีโดยสถิติไลค์ลิฮูดเรโชว์สำหรับการแจกแจงแบบปกติ
21 การเปรียบเทียบกำลังการทดสอบของสถิติที่ใช้ตรวจสอบปัญหาความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่
22 การเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือในการประมาณค่าของซอฟต์แวร์ทางสถิติ
23 การเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนประเภทที่1และอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบเอฟ
24 การเปรียบเทียบค่าสถิติที่ใช้สรุปคุณลักษณะของประชากรเมื่อใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างผู้สอบเพียงอย่างเดียว
25 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบเวลซ์ บราวน์-ฟอร์สิตีและมาราสควิลโลสำหรับทดสอบความเท่ากันของค่าเฉลี่ย
26 การเปรียบเทียบตัวสถิติสำหรับทดสอบการเท่ากันของความแปรปรวนในแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์
27 การเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติเมื่อข้อมูลมีการเคลื่อนไหวแบบไม่เชิงเส้น
28 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวทดสอบสถิติบาร์ตเลต,เลอวีนและบราวน์-ฟอร์สิตี
29 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบในการทดสอบภาวะสารูปสนิทดี
30 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบบาร์ตเลต เลยาร์ดไคสแควร์และสแควร์แรงค์
31 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยของประชาชน 2 กลุ่ม
32 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน
33 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบในการทดสอบสมมติฐานความเท่ากันของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรสองกลุ่ม
34 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์
35 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์สำหรับการตรวจสอบอิทธิพลสิ่งทดลองในแผนแบบการทดลองชนิดบล็อก
36 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสถิติทดสอบ สำหรับทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม
37 การเปรียบเทียบประสิทธิภารการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSSPC+ และ MINITAB
38 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
39 การเปรียบเทียบผลการเรียนและการคิดวิเคราะห์เรื่องความหมายและขอบข่ายของสถิติ
40 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนและเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องสถิติ
41 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
42 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ
43 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง สถิติ
44 การเปรียบเทียบวิธีพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์เชิงสถิติ
45 การเปรียบเทียบสถิติทดสอบเกี่ยวกับค่ากลางของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน
46 การเปรียบเทียบสถิติทดสอบบางชนิดที่ใช้ในการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ
47 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบความเท่ากันของสัมประสิทธิ์การแปรผัน
48 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบแนวโน้มในข้อมูลอนุกรมเวลา
49 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบที่ใช้ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของประชากร
50 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบ ความเท่ากันของความแปรปรวน
51 การพยากรณ์ทางสถิติโดยวิธีการกรองแบบปรับได้
52 การพัฒนากระบวนการประเมินตามสภาพจริงวิชาหลักสถิติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
53 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องสถิติ
54 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่องสถิติ โดยใช้เทคนิคแผนผังทางปัญญา
55 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสถิติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
56 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องสถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
57 การพัฒนาค่าปรับแก้สถิติทดสอบไคสแควร์ กรณีความถี่ที่คาดหวังขนาดเล็ก
58 การพัฒนาค่าปรับแก้สถิติทดสอบไค-สแควร์ กรณีความถี่ที่คาดหวังมีขนาดเล็ก
59 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายบุคคลวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ
60 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนยุทธวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
61 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยโครงงานเรื่องสถิติเบื้องต้น
62 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสถิติธุรกิจ
63 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสถิติเบื้องต้น เรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น
64 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางสถิติเรื่อง สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์
65 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางสถิติเรื่องเทคนิคการพยากรณ์
66 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางสถิติเรื่องเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
67 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวนแบบปรับเปลี่ยนข้อสอบ
68 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับกระบวนการสร้างองค์ความรู้เรื่องการแจกแจงความน่าจะเป็น
69 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสถิติเรื่องการทดสอบสมมติฐาน
70 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบเอดูเทนเมนต์เรื่อง สถิติเบื้องต้น
71 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
72 การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมวิชาสถิติเบื้องต้น
73 การพัฒนาบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
74 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้เรื่อง สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
75 การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
76 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสถิติระดับปริญญาตรี
77 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสม
78 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบันทึกและประมวลผลสถิติการแข่งขันกีฬา
79 การพัฒนาโปรแกรมทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก
80 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสถิติเบื้องต้น
81 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสถิติสำหรับการทดสอบสมมติฐาน
82 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือทางสถิติ
83 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์การปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ในระบบและนอกระบบของประชากร
84 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการเลือกเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับงานวิจัย
85 การพัฒนาเว็บช่วยสอนระบบมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (MMWBI)วิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ
86 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายวิชาต่อหัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
87 การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับสภาพและความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
88 การวิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อการสอบได้-ตกในวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถิติ
89 การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับตัวแบบความเชื่อถือได้ของซอฟต์แวร์แบบ Non-homogeneous Poisson Processes
90 การวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรี สาขาสถิติประยุกต์
91 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน วิชาสถิติ1
92 การศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์
93 การศึกษาตัวสถิติทดสอบ T-tests สำหรับทดสอบค่าเฉลี่ยของสองประชากรปกติที่เป็นอิสระกัน
94 การศึกษาปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
95 การศึกษาเปรียบเทียบกำลังการทดสอบของสถิติโคลโมโกรอฟ-สมีร์นอฟ 3 แบบ
96 การศึกษาเปรียบเทียบกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบบางตัว ที่ใช้ในการทดสอบการแจกแจง
97 การศึกษาเปรียบเทียบตัวทดสอบสถิติแบบพาราเมตริกและแบบนอนพาราเมตริก
98 การศึกษาเปรียบเทียบตัวสถิติที่ใช้วัดความสัมพันธ์ของข้อมูลในตารางการณ์จร
99 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติจากการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบหลายชนิด
100 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ความคงทนในการเรียนรู้
101 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
102 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง สถิติ
103 การศึกษาวิธีการปรับแก้คะแนนการถดถอยทางสถิติสามวิธี
104 การสร้างชุดการเรียนรายวิชาความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น เรื่อง การทดสอบสมมุติฐาน
105 การสร้างชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการสอน วิชาสถิติและการวิจัย
106 การสร้างนวัตกรรม E-learning เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยและโปรแกรมประยุกต์ทางด้านสถิติและวิจัย
107 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ ค.012 เรื่องฟังก์ชันและสถิติ
108 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกระบวนวิชาสถิติและการวิจัยทางสังคมศาสตร์
109 การสร้างบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป QM
110 การสร้างแบบทดสอบอิงเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์เรื่องสถิติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
111 การสร้างแบบทดสอบอิงเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์เรื่องสถิติสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
112 การสร้างโปรแกรมลักษณะรายการ (Menu)จากโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS
113 การสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อให้คำปรึกษาการใช้สถิติสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์
114 การสร้างแผนการสอนเรื่องการแจกแจงความน่าจะเป็นชนิดไม่ต่อเนื่องโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
115 การหาตัวสถิติทดสอบเพื่อการเทียบเคียงความเหมือนของค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม
116 การออกแบบการเรียนการสอนเรื่อง พื้นฐานสถิติของนักศึกษาชั้น ปวส. 1
117 การออกแบบการวิจัยเพื่อใช้สถิติทดสอบที่มีอำนาจการทดสอบสูง
118 การออกแบบและพัฒนาส่วนประกอบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุสำหรับสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น
119 การออกแบบสื่อผสมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสถิติธุรกิจ
120 ความผิดพลาดประเภทที่ 1 ที่ปรากฏและค่ากำลังของการทดสอบของสถิติทดสอบฟรีดแมน
121 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการสำนักงานสถิติ
122 ความเหมาะสมในการใช้สถิติทดสอบไคกำลังสองในการทดสอบความเป็นอิสระ
123 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา 301303 สถิติวิศวกรรม
124 คู่มือการสอนสถิติเชิงอนุมาน
125 งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การประเมินและปรับปรุงบรรยากาศการเรียนรู้รายวิชาสถิติทางชีววิทยา
126 ซีดี-รอม สื่อการสอนวิขาสถิติเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น
127 ซีดี-รอม สื่อการสอนวิชาสถิติเรื่อง การแจกแจงของสิ่งตัวอย่าง
128 ซีดี-รอม สื่อการสอนวิชาสถิติเรื่อง การทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวน
129 ซีดี-รอม สื่อการสอนวิชาสถิติเรื่อง การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
130 ซีดี-รอม สื่อการสอนวิชาสถิติเรื่อง การวิเคราะห์ไคสแควร์และสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์
131 ซีดี-รอม สื่อการสอนวิชาสถิติเรื่อง ความรู้ทั่วไปทางสถิติ
132 ซีดี-รอม สื่อการสอนวิชาสถิติเรื่อง อนุกรมเวลา และเลขดัชนี
133 ตัวแบบความเชื่อถือได้ของซอฟต์แวร์บนพื้นฐานของสถิติเบส์
134 แนวคิดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสถิติทดสอบโดยใช้การจำลองแบบปัญหาด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล
135 บทคัดย่อการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบบาร์ตเลต,เลยาร์ดไคสแควร์และสแควร์แรงค์
136 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิชาสถิติเบื้องต้น
137 บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย
138 ประสิทธิภาพของตัวประมาณค่าเฉลี่ยจากการถ่วงน้ำหนักด้วยค่าประมาณความหนาแน่นแบบเคอร์เนล
139 ปัจจัยในการตัดสินใจใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสถิติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
140 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติด้วย Generalize Linear Model
141 โปรแกรมสร้างแฟ้มข้อมูลสคริปท์สำหรับประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS
142 โปรแกรมสำเร็จรูปประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชาการควบคุมคุณภาพในเชิงสถิติ
143 ผลกระทบของการปัดเศษของข้อมูลที่มีต่อระดับนัยสำคัญของสถิติทดสอบปกติบางตัว
144 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติ
145 ผลการเรียนและความสนใจในวิชาสถิติที่ใช้หลักการเรียนเพื่อรอบรู้
146 ผลการสอนโดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องสถิติที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
147 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้ Vtaper Model
148 ผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
149 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอัจฉริยะผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่องกำหนดการเชิงเส้น
150 ระบบควบคุมกระบวนการเชิงสถิติแบบตามเวลาจริง
151 ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการจัดการและบริหารการเรียนการสอนในรายวิชาหลักสถิติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
152 ศึกษาการสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาสถิติธุรกิจ เรื่อง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการกระจาย
153 สถิติการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา
154 สถิติทดสอบที่มีความแกร่งสำหรับการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของประชากร
155 สถิติวิเคราะห์การตัดสินใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
156 สถิติวิเคราะห์การเลือกแผนการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
157 สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การสอบโควตาเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
158 สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีโควตาและสอบคัดเลือก
159 สถิติวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
160 สถิติวิเคราะห์และแบบจำลองของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
161 สถิติวิเคราะห์อาชีพบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
162 หลักการวางแผนงานทางสถิติและการใช้โปรแกรม SPSS
163 อำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
164 ฮิวริสติกส์สำหรับการจัดตารางเวลาสอบ

VII. ด้านอื่น ๆ

1 การศึกษาความสามารถในการออกแบบและการผลิตของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD/CAM
2 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมไทย เรื่องมารยาทไทยระดับปริญญาตรี
3 การจัดการประมงของการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4 โครงการวิจัยและพัฒนา ระบบการแลกเปลี่ยนชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง
5 การตัดสินใจเลือกบริษัทประกันภัยของผู้ทำประกันภัยรถยนต์จังหวัดสมุทรปราการ
6 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอ็กเซล
7 ผลการฝึกพลัยโอเมตริกต่อการเปลี่ยนแปลงการกระโดดแนวดิ่ง
VIII. วิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
1 รวมบทคัดย่อ
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
1 สถานภาพงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ที่เกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน
2 การศึกษาสถานภาพการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 รวมบทคัดย่อการเปรียบเทียบการสอน
4 รวมบทคัดย่อด้านการเรียนการสอน
5 รวมบทคัดย่อด้านพลังงาน
6 รวมบทคัดย่อปี พ.ศ. 2538
7 รวมบทคัดย่อปี พ.ศ. 2539
8 รวมบทคัดย่อปี พ.ศ. 2540
9 รวมบทคัดย่อปี พ.ศ. 2541
10 รวมบทคัดย่อปี พ.ศ. 2542
11 รวมบทคัดย่อปี พ.ศ. 2546
12 รวมบทคัดย่อปี พ.ศ. 2547
13 รวมบทคัดย่อปี พ.ศ. 2548
14 รวมบทคัดย่อปี พ.ศ. 2549
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
1 รวมบทคัดย่อด้านการศึกษา
2 ความเร็วในการอ่าน และผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเนื้อหาจากเว็บเพจ
3 การใช้แหล่งวิทยาการในชุมชนในการจัดการเรียนการสอน
4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
5 เปรียบเทียบวิธีการเรียนแบบรายบุคคลกับแบบกลุ่มด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
6 การพัฒนาโปรแกรมสื่อประสมเรียนรู้ด้วยตนเอง
7 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โสตทัศนูปกรณ์
8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาทฤษฎี
9 การสอนบนเว็บเรื่อง การสร้างโฮมเพจด้วยภาษา HTML
10 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยวิธีนำเสนอด้วยเทคนิคการเขียนแผนที่ความคิด
11 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเว็บเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
12 การออกแบบบทเรียนผ่านเว็บวิชาออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์1
13 สภาพ ปัญหา และความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
14 ความชอบของนักเรียนที่มีต่อตัวอักษรสีที่เน้นขอบสีต่างกันบนพื้นหลังสีขาว
15 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง พลังแห่งแสง-สีบนเวทีการแสดง
16 ความเร็วและผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเนื้อหาที่นำเสนอบนจอภาพ
17 ประสิทธิภาพหนังสืออ่านประกอบภาพการ์ตูน
18 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมรูปแบบสถานการณ์จำลองในการแก้ไขข้อขัดข้องทางการบิน สำหรับเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ 212
19 การพัฒนาครูด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสอน ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชน
20 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในฝัน จังหวัดสระบุรี
21 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศึกษา
22 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
23 ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพังงา
24 สภาพและปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
25 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
26 สภาพและปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี
27 สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี
28 สภาพและปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนเทศบาลจังหวัดพังงา
29 สภาพและปัญหาการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี
30 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาหลังรับการประเมินภายนอกรอบแรก
31 สภาพและปัญหาในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
32 การผลิตฟรุกโทสจากอินูลินด้วยเอนไซม์อินูลิเนส
33 ปัญหาการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
34 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำจากการเรียนการสอนผ่านเว็บ
35 บทบาทของผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน
36 สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
37 สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
38 กลยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี
39 ความคิดเห็นและความต้องการของสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
40 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนของอาจารย์
41 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
42 ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
43 สภาพ ปัญหา และความต้องการใช้สื่อเพื่อการฝึกอบรมของบุคลากรในหน่วยงานฝึกอบรมธนาคารพาณิชย์ไทย
44 การสร้างบทเรียนผ่านเว็บเรื่องการใช้โปรแกรม Dreamweaver สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
45 การพัฒนาคอร์สแวร์วิชาเทคนิคและกระบวนการฝึกอบรมโดยการเรียนผ่านเว็บ
46 การสร้างคอร์สแวร์เรื่องรอบรู้เรื่องเมืองราชบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
47 การออกแบบเว็บเพจเพื่อการเตรียมการก่อนการบิน สำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
48 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทักษะในการเรียนไวยากรณ์ภาษาบาลี
49 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
50 การเปรียบเทียบความเร็วในการอ่านผลสัมฤทธิ์ในการอ่านและความคงทนในการจำเนื้อเรื่องที่นำเสนอบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยชุดแบบอักษรภาษาไทยยูพีซี
51 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบนเว็บเรื่องคุณธรรมของการอยู่ร่วมกันตามหลักศาสนา
52 รูปแบบของเว็บเพจที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
53 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของพนักงานบริษัทไทยเอ็นเตอร์เทนเนนท์นิวส์จำกัด
54 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คุณก็เลิกบุหรี่ได้
55 สภาพ ปัญหา และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนจ่าอากาศ
56 การสร้างโปรแกรมแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพลศึกษาในระดับโรงเรียน
57 การเปรียบเทียบวิธีสอนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนโดยครูที่มีผลต่อการเรียนทักษะและกติกาเทนนิส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
58 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลตะกั่วป่า
59 การวิเคราะห์มโนทัศน์และการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนของครูระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 3
60 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
61 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องเส้นขนาน
62 ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาการวางแผนทางอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
63 การสอนตามแบบจำลองเชิงความคิดด้วยคอมพิวเตอร์
64 โรงงานแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาเส้นทางแห่งนวัตกรรมการอาชีวศึกษาไทย