งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ทางการศึกษา

 
 

 

 

 

รวมบทความ/เอกสาร

เกี่ยวกับ..."กฎหมาย/นโยบาย/การศึกษา/การวิจัย"

รวบรวมโดย..ครูศักดิ์สิทธิ์  วัชรารัตน์/21 พฤศจิกายน 2553

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
saksit2500@gmail.com, saksit2500@hotmail.com, saksit2500@yahoo.com


ขอขอบคุณทุก ๆ แหล่งค้นคว้า...เพื่อผู้สนใจงานวิจัยจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไป...

โปรดนำไปใช้ในงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ทางการศึกษา ไม่อนุญาตให้นำไปจัดทำเพื่อการค้า

  ดาวน์โหลดที่นี่ !! >> คลิกที่ชื่อผลงาน...    (Nov. 2010)

ชื่อเอกสาร/ชนิดไฟล์

I. ด้านกฎหมาย

1

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
5 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
6 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
7 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
8 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
9 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
10 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
11 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
12 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
13 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
14 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
15 พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
16 พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
17 พ.ร.ฏ.การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550
18 พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
19 พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
20 พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
21 พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
22 พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2542
23 พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
24 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
25 พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
26 พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
27 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
28 พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
29 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
30 พ.ร.ฏ.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
31 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
32 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
33 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
34 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
35 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550
36 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีแกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551
37 พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ พ.ศ.2550
38 พ.ร.บ.คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551
  และสามารถสืบค้นจากแหล่งเว็บไซต์ตามหัวข้อด้านล่างนี้...  
  รวมกฎหมายหลัก
  รวมพระราชบัญญัติต่าง ๆ
  รวมพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฏีกา
  รวมระเบียบต่าง ๆ
  รวมกฎกระทรวงศึกษาธิการ

II. ด้านแผน นโยบาย และการศึกษา

1 คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พ.ศ.2548
2 คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พ.ศ.2548
3 คำแถลงนโยบายรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช พ.ศ.2551
4 คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี  นายสมัคร สุนทรเวช พ.ศ.2551
5 คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ พ.ศ.2551
6 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พ.ศ.2551
7 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พ.ศ.2551
8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)
9 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
10 สาระสำคัญร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559)
11 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่10 (พ.ศ.2545-2559)
12 สรุปสาระสำคัญแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ฉบับปรับปรุง
13 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)
14 ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัยของ สกว. พ.ศ. 2553-2556
15 แผนงานวิจัยและกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)
16 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
17 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สพท.
18 นโยบายเพื่อการพัฒนาและยกระดับการอาชีวศึกษาไทยสู่ความทันสมัย พ.ศ. 2552
19 ร่างยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา
20 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ศ.2552-2561)
21 แผนยุทธศาสตร์ สอศ. (powerpoint)
22 ร่างคู่มือการประกันคุณภาพการพัฒนาคุณภาพบุคลากรอาชีวศึกษา ปี พ.ศ.2552
23 Quality Assurance (powerpoint)
24 คู่มือการใช้งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และโครงการวิทย์ สอศ.
25 รวมเล่มผลงานวิจัย ปี พ.ศ.2551
26 การบริหารงานงบประมาณสถานศึกษา สอศ. ปี2553 (powerpoint)
27 การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะสาขาวิชาโลจิสติกส์ สอศ.
28 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
29 หลักการจัดการศึกษายุคใหม่
30 ข้อเสนอการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
31 การสร้างนวัตกรรมทางวิชาการสำหรับผู้บริหารการศึกษา (powerpoint)
32 คู่มือการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
     
III. แหล่งรวมเอกสารต่าง ๆ
1 รวมบทความ และกฎหมาย วิทยฐานะครูและผู้บริหาร
2 รวมแบบเสนอขอมีวิทยฐานะและคู่มือ
3 ตัวอย่างการเขียนรายงานการใช้เอกสาร และนวัตกรรม
4 รวมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ สอศ.
5 รวมเอกสารต่าง ๆ ในสำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
6 รวมบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาครั้งที่5
7 เอกสารคลังหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ
8 บางโครงการสอนในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 รวมเอกสาร/บทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
10 บทความสรุปการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2552
11 วิธีใช้ lightroom03
12 การใช้ spss เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล [วัดผลจุดคอม]
13 การใช้โปรแกรมต่าง ๆ ทางสถิติ
14 การใช้โปรแกรมทางเศรษฐศาสตร์ Eviews-nidambe11
15 วิชาสต301 หลักสถิติภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 วิชาสถิติเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
17 Stat_Analysis RMUTT
18 รวมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับวัดผลการศึกษา
19 รวมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อสอบ
20 รวมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสถิติ 1
21 รวมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสถิติ 2
22 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
23 ศานติ เล็กมณี กำพล เชื้อแถว ณุศนี แก้วกุลชร (2009). วิธีวิจัยทางธุรกิจ :ทฤษฎีและฝึกความชำนาญ.
24 การเสนอโครงการวิจัย
25 วิจัยในชั้นเรียน
26 การวิจัยทางธุรกิจ
27 วิชาวิจัยอ.ถวัลย์
28 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
29 การวิจัยเปรียบเทียบปฏิรูปการศึกษาอาเซียน
30 ตัวอย่างการผสมผสานวิธีการเก็บข้อมูล
31 แบบสอบถามการวิจัยแนวทางสนับสนุนศูนย์เรียนรู้
32 จรรยาบรรณนักวิจัย
33 การเขียนบรรณานุกรมหนังสือ
34 การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา
35 การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
36 ปัญหาและอุปสรรคของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา
37 แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ
38 การเพาะกล้าแห่งปัญญาเพื่อได้มาซึ่งสันติ
39 วิชา businesslaw(3200-1002)
40 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
41 ภาษีอากร
42 การสร้างความพึงพอใจในการบริการห้องสมุด
43 เศรษฐกิจพอเพียง
44 การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง
45 thai fisheries
46 สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล
47 รวมสิ่งแวดล้อม
48 วิชา Landscape Design and Gardening
49 วิชาการผลิตกล้วยไม้เชิงเศรษฐกิจ
50 วิชาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ
51 วิชาปัญหาพิเศษทางอุตสาหกรรมเกษตร1
52 วิชาโครงการ
53 พลังงาน
54 ไฟฟ้า
55 ความร้อน
56 เครื่องวัดไฟฟ้า
57 เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
58 เครื่องใช้เครื่องตกแต่งบ้าน
59 เครื่องยนต์
60 แบบบันทึกกิจกรรม
61 LMS: Learning Management System) ด้วยโปรแกรม Moodle
62 Documentation for Moodle version 1.8 by Tom Marcais