Phitsanulok Polytechnic College
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
โดย...ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ (Saksit Watchararat) saksit2500@gmail.com
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

ผลงานเด่นของวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

1. นวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยสอนวิชาสถิติ เพื่อสร้างโจทย์ฝึกทักษะและแบบทดสอบ กลุ่มที่ 5 การศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ของนายศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์  ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2557 (เลื่อนเป็นวันที่ 22 – 26 มิ.ย. 57) อาคาร  9  ชั้น 2  อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี ประกาศผลทางเว็บไซต์วช., หนังสือราชการ

2. รับรางวัล"ผลงานวิจัยชมเชยระดับภูมิภาค" เรื่อง การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ของนายศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2555 เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” วันที่ 12 - 13 กันยายน 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จ.กรุงเทพฯ หนังสือเชิญ, เกียรติบัตร

3. นวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ของนายศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์  ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 14 "วิจัยทางการศึกษา พลังพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น CD โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จ.กรุงเทพฯ โครงการ, ประกาศผล, กำหนดการ

4. นวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา กลุ่มที่ 8 ด้านสังคมและการศึกษา ของนายศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์  ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โครงการ, ประกาศผลทางเว็บไซต์วช., หนังสือราชการ, รูปภาพ
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะออกแบบทรงผมสตรี  ทรงบ๊อบเทสมัยนิยม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2554
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555
6. นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการ นายศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ และข้าราชการครูวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี" ในงานวันครู ที่ 16 มกราคม 2555 โครงการหนึ่งแสนครูดี ประกาศผล, รูปภาพ

7. วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดนตรีโฟล์คซอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะออกแบบทรงผมสตรี ทรงบ๊อบเทสมัยนิยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะออกแบบทรงผมสตรี เกล้าผมเจ้าสาว และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ ทรงรองทรงสูง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2554  ระหว่างวันที่ 26 - 30 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่  
8. นายศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 10 ธันวาคม 2554 รูปภาพ

9. ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ของนายศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ ได้รับการพิจารณาเป็น "ผลงานวิจัยชมเชยระดับภูมิภาค" ในการคัดสรรผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ผ่านการคัดสรรให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2555 เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”  ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, ประกาศ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554
10. วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ได้รับทุนสนับสนุนโครงการประเภทนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2554 ของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมแก่นักศึกษาวิทยาลัย โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 ณ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ประกาศ, รูปภาพ, เว็บ โครงการ, เว็บ สสค.โครงการอาชีวศึกษา

11. วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น "สถานศึกษาพอเพียง 2553" ซึ่งเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
12. นายศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2553 ผลงานเด่นด้านคอมพิวเตอร์ ของจังหวัดพิษณุโลก เว็บกระทรวงศึกษาธิการ, ประชาสัมพันธ์จังหวัด
13. รางวัลระดับเหรียญเงิน ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2553 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  จากนวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ของนายศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์
14.
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะออกแบบทรงผมสตรี  และรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะออกแบบทรงผมบุรุษ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2553

15. รางวัลสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ปี 2552
16. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะออกแบบทรงผมสตรี ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2552

Clip: วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก - YouTube

การดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมแก่นักศึกษาวิทยาลัย โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ คลิกดู... 
 

  ผู้อำนวยการ..นายสุภชัย โลหิตพินทุ รับโล่รางวัล

การนำเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ..ผู้อำนวยการ รับโล่รางวัลระดับเหรียญเงิน ด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2553 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จากผลงานวิจัย “นวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาของนายศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์” ในงานวันครู ครั้งที่ 55 ณ หอประชุมคุรุสภา วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554.. 

นายศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ รับรางวัลครุฑทองคำข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553 จากนายกรัฐมนตรี
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554

 

..จากอดีตถึงปัจจุบัน..บนเส้นทางที่ยาวไกล..เดินไปจนกว่าชีวาจะหาไม่..เพื่อค้นหาจุดหมาย..และสัจธรรมแห่งความหลุดพ้น.. 

 
ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลคำนวณดอกเบี้ยเพื่อเปรียบเทียบการรับบำนาญแบบเดิม (undo) กับ กบข. ได้ที่นี่... โดยครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์   22 Jan 2015
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการและตัวอย่างโครงการปีงบประมาณ 2556 ได้ที่นี่... โดยครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์  
ด่วน !! มาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการใช้โปรแกรมฟรี... OpenOffice และชุดโปรแกรมสถิติวิจัยด้วย LibreOffice Calc ...โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากหัวข้อดาวน์โหลดโปรแกรมด้านล่าง   
เอกสาร/บทความและงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ทั้งเล่มฉบับสมบูรณ์ (เฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) รวบรวมโดยครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์  
  ศูนย์รวมลิงก์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย ต่างประเทศ หน่วยงานราชการ เอกชน และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ รวบรวมโดยห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับบทความ/เอกสาร/ด้านคอมพิวเตอร์/สถิติ/วิจัย/การศึกษา  รวบรวมโดยครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์  
 

ด่วน !! ปรับปรุงโปรแกรมที่ stat03E1E2 (โปรแกรมวิเคราะห์หาประสิทธิภาพประสิทธิผลของเครื่องมือหรือE1E2) ของชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา กรณีที่มีจำนวนข้อมูล 500-1,000 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดคลิกที่รุ่น 2007, 2003, OpenOffice

 

รายวิชาตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

..วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ..

..สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..

 วิชาคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ขอเชิญท่านเข้าสู่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ในรายวิชา:

    web (เก่า) & document
ความหมายของ e-learning
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เอกสารประกอบการเรียนการสอน 1204-1303

เอกสารประกอบการเรียนการสอน 1204-1304


 เอกสารประกอบการเรียนการสอน (ในรูปไฟล์ pdf  )

ประเภทวิชาพณิชยกรรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2540

รายวิชา ในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ :


เว็บที่สนใจนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ไปเผยแพร่ต่อ:

 

 

เว็บบทเรียนคอมพิวเตอร์จากแหล่งอื่น:


วิชาวิถีธรรมวิถีไทย - พระพุทธศาสนา 

  แหล่งความรู้/บทความ/เอกสารต่าง ๆ:

  ดาวน์โหลดชุดโปรแกรม-หนังสือพระไตรปิฎก/บทสวดมนต์/ธรรมะต่าง ๆ:

  รวมลิงก์เว็บไซต์ธรรมะต่าง ๆ:

 


วิชาสถิติและวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านสถิติเพื่อการวิจัย 
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม
รางวัลระดับเหรียญเงิน "หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม" ของคุรุสภา ปี พ.ศ. 2553 นวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

ดาวน์โหลดชุดโปรแกรมต่าง ๆ :

 

   โปรแกรม OpenOffice:

  โปรแกรม Microsoft Office:

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม :

 • ด่วน !! ปรับปรุงโปรแกรมที่ stat03E1E2 (โปรแกรมวิเคราะห์หาประสิทธิภาพประสิทธิผลของเครื่องมือหรือE1E2) ของชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา กรณีที่มีจำนวนข้อมูล 500-1,000 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดคลิกที่รุ่น 2007, 2003, OpenOffice

 • เพิ่มเติมการวิเคราะห์ค่า KR21 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) ในโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อสอบ stat04ItemAnalysis ของชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ดาวน์โหลดคลิกที่รุ่น 2007

 • ปรับปรุงโปรแกรมที่ stat10Rating3Scale ของชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา กรณีที่มีจำนวนข้อมูล 500-1,000 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดคลิกที่รุ่น 2007, 2003

 • ปรับปรุงโปรแกรมที่ stat11Rating4Scale ของชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา กรณีที่มีจำนวนข้อมูล 500-1,000 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดคลิกที่รุ่น 2007, 2003

 • ปรับปรุงโปรแกรมที่ stat12Rating5Scale ของชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา กรณีที่มีจำนวนข้อมูล 500-1,000 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดคลิกที่รุ่น 2007, 2003

 • ปรับปรุงโปรแกรมที่ 13.t-test one sample ของชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา การติดเครื่องหมาย * ในแผ่นงานผลการวิเคราะห์ระดับนัยสำคัญ .05 ดาวน์โหลดคลิกที่รุ่น 2007, 2003
 • เพิ่มเติมโปรแกรมที่ 15.t-test independent วิเคราะห์ค่าเอฟด้วยสถิติ Levene (เหมือน SPSS) ของชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ดาวน์โหลดคลิกที่รุ่น 2007, 2003
 • เพิ่มเติมโปรแกรมช่วยประเมินผลการเรียนอิงกลุ่มแบบ t-score ด้วยเอ็กเซล ดาวน์โหลดคลิกที่รุ่น 2007, 2003
 • เพิ่มเติมปริญญานิพนธ์การเขียนโปรแกรมการตัดเกรดแบบ T-score ของนางสาวจิราภรณ์ จันทร์โท และนางสาวสุดารัตน์ อินทราฉัตรจามร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • เพิ่มเติมโปรแกรมช่วยคำนวณสมรรถภาพและ BMI ของผู้เรียนด้วยเอ็กเซล ดาวน์โหลดคลิกที่รุ่น 2007, 2003

 


เอกสารประกอบการค้นคว้า

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2549)

หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) (ปรับปรุง พ.ศ. 2536)

รายวิชา ในแผนกวิชาต่าง ๆ :


ผลงานวิจัย

งานวิจัย 2549-2554 ดาวน์โหลดบทคัดย่อ ::

 • ปลาสังกะวาดเหลือง: สัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่ ผลงานปี 2549 โดยครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ ดาวน์โหลด

 • การประเมินโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน: “โครงการสร้างอาชีพการตัดผมและเสริมสวย” วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ผลงานปี 2549 โดยครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ ดาวน์โหลด

 • อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาโค้กตามกระแสเกาหลีฟีเวอร์ที่มีต่อผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ผลงานปี 2549 โดยครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ ดาวน์โหลด

 • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาโปรแกรม MS-WINDOWS,MS-WORD, MS-EXCEL ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ด้วยการคัดสรรกลวิธีการสอนกับวิธีสอนปกติ ผลงานปี 2550 โดยครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ ดาวน์โหลด

 • การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “วิทยาลัยสีเขียว ลดโลกร้อน และอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม” วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ผลงานปี 2552 โดยครูสุวรรณี วัชรารัตน์ ดาวน์โหลด

 • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติที่มีต่อปัญหาพลังงานและมลพิษสิ่งแวดล้อมและการประเมินคุณภาพมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา ของผู้เรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ผลงานปี 2552 โดยครูสุวรรณี วัชรารัตน์ ดาวน์โหลด

 • การพัฒนาเว็บเพจบทเรียนบนเว็บวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ผลงานปี 2552 โดยครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ ดาวน์โหลด

 • การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน  ผลงานปี 2552 โดยครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ ดาวน์โหลด

 • การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา  ผลงานปี 2552 โดยครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ ดาวน์โหลด

 • การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยสอนวิชาสถิติ เพื่อสร้างโจทย์ฝึกทักษะและแบบทดสอบ ทุนสนับสนุนจาก สอศ.ปี 2553 โดยครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ ดาวน์โหลด

 • การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก  ปีงบประมาณ 2553 ทุนสนับสนุนจาก สอศ.ปี 2554 โดยครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ ดาวน์โหลด

การตรวจสอบเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร :

เอกสารประกอบการสืบค้น :

แหล่งสืบค้นงานวิจัย/วิทยานิพนธ์:

แนะนำเว็บไซต์และเว็บบล็อกที่เกี่ยวข้อง :


โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)
โครงสร้างของหลักสูตร ปวช.

      ประเภทวิชาสามัญ และ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ


  โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
โครงสร้างของหลักสูตร ปวส.

      กลุ่มวิชาสามัญ และ กลุ่มวิชาเรียนร่วม/วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 Website counter 
 เริ่มนับ 21 พฤศจิกายน 2553

 

created...6/06/2006    last update...3/01/2014